Home חוק השיפוט הצבאי חוק השיפוט הצבאי - הליכי שפיטה

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
חוק השיפוט הצבאי - הליכי שפיטה PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י חוק השיפוט הצבאי   
שבת, 25 יולי 2009 23:59

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955


ס"ח תשט"ו, 171; תשי"ח, 122; תשכ"ג, 120; תשכ"ד, 148; תשכ"ט, 193; תש"ל, 18; תשל"ב, 40; תשל"ד, 1281; תשל"ה, 198; תשל"ז, 43; תשל"ח, 68161; תשל"ט, 1089; תשמ"א, 72; תשמ"ב, 2238; תשמ"ג, 44; תשמ"ו, 172; תשמ"ז, 84152; תשמ"ח, 66; תשנ"א, 116178; תשנ"ג, 5086; תשנ"ד, 266358; תשנ"ו, 109147172302351366; תשנ"ז, 125; תשנ"ח, 6278, 144, 199; תש"ס, 152; תשס"ב, 244417486514597; תשס"ג, 202; תשס"ד, 1016290290325329450482.


חלק ה' – הליכי שפיטה 
פרק חמישי: ערעור
[תיקון: תשכ"ג]
סימן א' – ערעור על פסקי דין של בתי דין צבאיים

זכות ערעור לנידון

413.

מי שהורשע על ידי בית דין צבאי של ערכאה ראשונה רשאי לערער על פסק הדין לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

ערעור על עונש בלבד

414.

מערער רשאי להגביל את ערעורו למידת העונש בלבד, בין בכתב הערעור ובין בכל שלב של הדיון בערעור.

החלטות הניתנות לערעור
[תיקון: תשכ"ד, תשמ"ג]

415.

אלה ההחלטות הניתנות לערעור כאילו היו פסק-דין:

(1)

החלטה לפי סעיפים 380ו-386;

(2)

החלטה לפי סעיף 353 אם החליט בית-הדין לבטל את כתב האישום או הצהיר שכתב ההרכב בטל;

(3)

כל החלטה אחרת המסיימת את הדיון בערכאה ראשונה;

(4)

כל הוראה על פי סעיף 403.

דין החלטה הניתנת לערעור
[תיקון: תשכ"ד]

415א.

כל החלטה הניתנת לערעור לפי חוק זה דינה לענין פרק זה כדין פסק-דין; והוא כשאין הוראה אחרת. בסעיף זה "החלטה" – לרבות הוראה או צו.

ערעור בקשר לחיוב בפיצויים
[תיקון: תשכ"ד]

416.

(א)

אלה ניתנים לערעור:

(1)

חיוב בתשלום פיצויים לפי סעיף 35;

(2)

אי-חיוב בתשלום פיצויים לפי סעיף 35 כשהוכח בבית דין צבאי שהרשיע חייל כי נגרם נזק על ידי העבירה;

(3)

החלטה בדבר שיעור הפיצויים.

(ב)

ערעור לפי סעיף זה דינו לענין פרק זה כדין ערעור בקשר לעונש.

ערעור על הרכבת בית דין צבאי-ימי

417.

החלטה להרכיב בית דין צבאי ימי ניתנת לערעור יחד עם הערעור על פסק הדין של אותו בית דין, אולם בית הדין הצבאי לערעורים לא יבטל פסק דין של בית דין צבאי ימי בגלל הנימוק שלא נתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 206 להרכבתו, אם היה סבור שאף אילו נתמלאו התנאים האמורים היה המערער יוצא חייב בדינו באותה עבירה ומקבל עונש שאיננו קל מזה שהוטל עליו.

התקופה להגשת ערעור
[תיקון: תשל"ה]

418.

התקופה להגשת ערעור היא חמישה עשר יום מיום מתן פסק הדין, ניתן פסק הדין שלא במעמד הנאשם או התובע, יחל מנין התקופה להגשת הערעור, לגבי מי שפסק הדין ניתן שלא במעמדו, מן היום שבו נמסרה לו הודעה על פסק הדין.

הגשת ערעור

419.

ערעור לבית הדין הצבאי לערעורים יהיה בכתב ערעור בהתאם לפרק זה, כשהוא חתום ביד המערער או סניגורו. המשיב בערעור יהיה התובע הצבאי הראשי.

ערעור שהוברק

420.

כתב ערעור שהוגש במברק, דינו כדין כתב ערעור שהוגש לפי סעיף 419, ובלבד שהמברק או העתק ממנו יאושר בחתימת המערער או סניגורו, לפני שהתחילו בשמיעת הערעור.

למי מגישים כתב ערעור

421.

(א)

כתב ערעור יימסר במועד הקבוע בסעיף 418 לבית הדין הצבאי לערעורים, או לנשיא בית הדין שלפניו נידון הנאשם, או למפקד המקום שבו נתון הנאשם במשמורת, או לאדם אחר שנקבע בפקודות הצבא כמוסמך לקבל ערעורים על מנת להעבירם לבית הדין הצבאי לערעורים.

(ב)

ערעור שלא נמסר במישרין לבית הדין הצבאי לערעורים, יעבירנו מי שקיבלו לבית הדין הצבאי לערעורים, בהתאם לפקודות הצבא.

העברת פסק הדין לבית הדין הצבאי לערעורים

422.

הוגש ערעור, יועבר פסק הדין וכל שאר החומר של המשפט לבית הדין הצבאי לערעורים בהתאם לכללים שנקבעו בפקודות הצבא.

ערעור אבטומטי

423.

פסק דין של בית דין צבאי של ערכאה ראשונה המטיל עונש מוות ולא הוגש עליו ערעור על ידי מי שעונש זה הוטל עליו, רואים כאילו הוגש עליו ערעור מטעמו, והפרקליט הצבאי הראשי יורה לסניגור צבאי להגיש כתב הערעור.

ערעור מצד התביעה
[תיקון: תשכ"ד, תשס"ד]

424.

(א)

התובע הצבאי הראשי, או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידיו, רשאי לערער לפני בית הדין הצבאי לערעורים על כל פסק-דין של בית דין צבאי של ערכאה ראשונה.

(ב)

התובע הצבאי הראשי חייב לערער אם הורה על כך הפרקליט הצבאי הראשי לגבי בית-דין צבאי מיוחד.

(ג)

על ערעור שהוגש על-ידי התובע הצבאי הראשי או על ידי תובע צבאי יחולו ההוראות הדנות בערעור שהוגש על ידי נידון בתיאומים המחוייבים לפי הענין.

הרכבת מותב

425.

נתקבל כתב ערעור, יורכב מותב של בית הדין הצבאי לערעורים.

חזרה מערעור
[תיקון: תשמ"ב]

426.

מערער רשאי לחזור בו מערעורו, חוץ מערעור על פסק דין המטיל עונש מוות, אולם משנסתיימו טענות בעלי הדין לא יחזור בו אלא ברשות בית הדין.

הארכת המועד לערעור
[תיקון: תשס"ד-4]

427.

(א)

נשיא בית הדין הצבאי לערעורים רשאי, לבקשת מערער להרשות הגשת ערעור לאחר שעברה התקופה האמורה בסעיף 418. הוארך מועד הערעור – ירכיב הנשיא מותב של בית הדין.

(ב)

בוטל.

(ג)

לענין ההארכה רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לשמוע טענות ועדויות, והחלטתו סופית.

הארכה זמנית של מועד הערעור

428.

הוגש ערעור ולפני שהורכב בית הדין נתעורר ספק אם הוגש הערעור בזמן, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להאריך את המועד הארכה זמנית ולהרכיב מותב בית דין, אך אב בית הדין רשאי להחליט שהערעור הוגש באיחור ולדחותו.

תיקון כתב ערעור ונימוקיו
[תיקון: תשס"ד-4]

429.

(א)

המערער רשאי בכל שלב של הערעור, ברשות בית הדין, לתקן את כתב הערעור או את נימוקיו; ואולם בערעור על פסק דין המטיל עונש מוות מותר למערער לטעון כל נימוק אף אם לא נכלל בכתב הערעור.

(ב)

היה בית הדין סבור שכתב הערעור נערך שלא בעזרת בעל הכשרה משפטית או שלא בהתייעצות עמו, יתן שהות למערער להתייעץ עם אדם כזה וירשהו לשנות את כתב הערעור או להחליפו.

ערעור יישמע בפני בעלי הדין

430.

שמיעת הערעור תהיה בפני בעלי הדין; אם אחד מהם לא התייצב, רשאי בית הדין לשמוע את הערעור שלא בפניו, אך אם המערער הוא שלא התייצב, רשאי בית הדין לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.

ביטול דחיית הערעור

431.

(א)

נדחה ערעור של נאשם לפי סעיף 430 בהעדרו ובהעדר סניגורו, והוכח לבית הדין כי העדרם היה בגלל סיבות שלא היתה להם שליטה עליהן, רשאי בית הדין על פי בקשת הנאשם או סניגורו, לבטל את הדחיה ולשוב ולשמוע את הערעור.

(ב)

בקשה לפי סעיף זה תוגש תוך חמישה עשר יום מיום שהודעה למערער החלטת הדחיה, ויחולו עליה סעיפים 421 ו-425 כאילו היתה כתב ערעור.

שמיעת ערעור שלא בפני בעלי הדין

432.

על פי בקשת בעל דין רשאי בית הדין בהסכמת יתר הצדדים, לדון בערעור שלא בפני בעלי הדין; החליט בית הדין לדון כך, יקבע למשיב מועד להגשת תשובתו בכתב, ולאחר תום המועד רשאי הוא לדון בערעור ולפסוק בו לפי החומר שהובא לפניו בכתב בלבד ללא שמיעת בעלי הדין.

טענות בעלי הדין

433.

(א)

היה הערעור נשמע בפני בעלי הדין, יישמעו תחילה טענות המערער ואחריהן תשובת המשיב ולבסוף התשובה החוזרת של המערער.

(ב)

הוגשו ערעורים על ידי נידונים אחדים, רשאי בית הדין שהורכב כדי לדון בהם, לאחד את הערעורים ולשמעם כאחד.

(ג)

הוגש ערעור גם על ידי הנידון וגם על ידי התובע – יאוחדו ערעוריהם, וסדר שמיעת הטענות יהיה לפי הסדר הקבוע בערעורו של נידון.

שמיעת ערעור שלא בפני בעלי הדין כשהוטל מאסר שנה או עונש קל מזה

434.

היה הערעור על פסק דין המטיל עונש מאסר של שנה או עונש קל מזה, ישמע בית הדין את הערעור, על אף האמור בסעיף 430, שלא בפני בעלי הדין אלא על סמך החומר שהובא לפניו בכתב בלבד; בית הדין יורה על שמיעת בעלי הדין אם ביקש זאת אחד הצדדים, או אם הוא סבור, לאחר עיון בחומר שבכתב, שהדבר דרוש לעשיית משפט צדק.

קבלת ראיות בערעור

435.

בית הדין רשאי בערעור לשמוע עדים או לקבל ראיות אחרות, אף אם כבר נשמע העד או הובאה הראיה בערכאה הראשונה, אם הוא סבור שהדבר דרוש לעשיית משפט צדק.

ערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה
[תיקון: תשל"ה]

435א.

(א)

על הגשת ערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה ועל הדיון בערעור יחולו הוראות סימן זה בתיאומים לפי הענין ובכפוף לאמור בסעיף זה.

(ב)

נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, או שופט צבאי-משפטאי בבית הדין הצבאי לערעורים שהוא הסמיך לכך, יקבע את השופט שידון בערעור הבא לפני שופט אחד כאמור בסעיף 215א בין דרך כלל או לסוג ענינים ובין לענין מסויים.

(ג)

בית הדין הדן בערעור רשאי, על אף האמור בסעיף 434, לדון בערעור שלא בפני בעלי הדין, אף אם ביקשו אחד מהם או יותר כי הערעור יישמע בפניהם; הוחלט לדון בערעור שלא בפני בעלי הדין, רשאי בית הדין לקבוע למשיב מועד להגשת תשובתו בכתב, אם הוא סבור שהדבר דרוש לעשיית משפט צדק, והוא רשאי לדון בערעור ולפסוק בו לפי החומר שהובא לפניו בכתב בלבד ללא שמיעת בעלי הדין.

(ד)

נדון הערעור שלא בפני בעלי הדין, לא ירשיע בית הדין נאשם בעבירה שממנה זוכה, לא יגדיל את שיעורי המחבוש בפועל או המאסר בפועל שבפסק הדין שמערערים עליו ולא יטיל עונש מחבוש בפועל או מאסר בפועל או הורדה בדרגה אם לא הוטלו בפסק הדין שמערערים עליו.

פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על פסק דין
[תיקון: תשכ"ד, תשל"ה]

436.

בית הדין הצבאי לערעורים הדן בערעור על פסק דין, מוסמך לפסוק אחד הפסקים האלה:

(1)

לגבי כל ערעור –

(א)

לדחות את הערעור;

(ב)

לבטל את ההרשעה ולזכות את הנאשם;

(ג)

להקל בעונש;

(ד)

להחמיר בעונש;

(ה)

לשנות את פסק הדין שמערערים עליו, או לבטלו וליתן אחר במקומו, או לבטלו ולהחזיר את המשפט לדיון מחדש בבית דין מחוזי או מיוחד או בבית דין צבאי לתעבורה, הכל לפי הענין, עם הוראה בדבר החזקת הנאשם במעצר שדינה כפקודת מעצר אם היה הדבר דרוש, ועם כל הוראה אחרת שבית הדין הצבאי לערעורים יראה צורך בה, לרבות הוראה כי בדיון החדש לא ישתתף שופט צבאי שהשתתף במתן פסק הדין שבוטל.

(2)

לגבי ערעורו של נאשם – להרשיע את הנאשם בעבירה שהיא שונה מן העבירה שבה הורשע אגב שינוי העונש שהוטל על הנאשם או ללא שינויו, ובלבד שההרשעה נובעת מתוך העדויות שנגבו במשפט, ואין ענשה של אותה עבירה חמור משל העבירה שבה הורשע בפסק הדין;

(3)

לגבי ערעורו של תובע – לבטל את הזיכוי, להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו עונש, או להרשיע את הנאשם בעבירה שהיא שונה מן העבירה שבה הורשע, ובלבד שההרשעה נובעת מתוך העדויות שנגבו במשפט, ואין ענשה של אותה עבירה חמור משל העבירה שבה הואשם בכתב-האישום.

פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על החלטה שאינה פסק דין

437.

בית הדין הצבאי לערעורים הדן בערעור על החלטה שאינה פסק דין, רשאי לדחות את הערעור או לקבל את הערעור ולהחליט החלטה אחרת במקום ההחלטה שערערו עליה.

ראיות במשפט שהוחזר לדיון

438.

הוחזר משפט לדיון חדש בערכאה ראשונה, יחזור בית הדין וישמע את העדויות ויקבל ראיות, מלבד אם נקבע אחרת על ידי בית הדין הצבאי לערעורים.

קריאת פסק הדין בערעור

439.

פסק הדין בערעור ייקרא בפומבי בפני בעלי הדין; נשמע ערעור שלא בפני בעלי הדין, יימסר להם העתק מאושר מפסק הדין בדרך שיורה בית הדין.

דחיית ערעור למרות פגם משפטי בפסק הדין

440.

רשאי בית הדין לדחות את הערעור אף אם מצא שיש בפסק הדין פגם משפטי, אם הוא משוכנע שאין בפגם משום עיוות דין למערער.

[תיקון: תשכ"ג]
סימן ב' – ערעור על פסקי דין של בתי משפט צבאיים

הגדרות
[תיקון: תשכ"ג]

440א.

בסימן זה –

"תקנות ההגנה" – תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;
"בית משפט צבאי" – בית משפט צבאי שהוקם לפי החלק השני לתקנות ההגנה;
"פסק דין" – הכרעת דין או גזר דין, וכל החלטה אחרת של בית משפט צבאי המסיימת את הדיון בפניו.

זכות ערעור
[תיקון: תשכ"ג]

440ב.

(א)

פסק-דין של בית משפט צבאי ניתן לערעור לפני בית הדין הצבאי לערעורים, וזאת על אף האמור בתקנות ההגנה.

(ב)

זכות הערעור נתונה לנאשם, אם לא זוכה; ולתובע הצבאי הראשי או לתובע צבאי שהוסמך לכך על ידיו.

"זכות ערעור על החלטה בענין מעצר
[תיקון: תשנ"ח-2]

440ב1.

(א)

החליט שופט של בית משפט צבאי שלא להאריך מעצרו של עצור או שלא ליתן פקודת מעצר על נאשם, והתובע הצבאי הודיע, במעמד מתן ההחלטה, על רצונו לערער עליה לפי סעיף קטן (ב), רשאי השופט לצוות על השהיית שחרורו של העצור או של הנאשם, או על מעצרם, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות; לענין זה לא יבואו במנין השעות שבתות ומועדים.

(ב)

על החלטה בענין מעצר שנתן שופט של בית משפט צבאי, רשאים העצור, הנאשם או תובע צבאי, לערער לבית הדין הצבאי לערעורים אשר ידון בערעור בשופט צבאי-משפטאי אחד.

(ג)

החלטה בענין מעצר שנתן שופט צבאי-משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים, שלא בערעור כאמור בסעיף קטן (ב), ניתנת לעיון שנית, לפי בקשת העצור, הנאשם או תובע צבאי, לפני מותב של שלושה של בית הדין הצבאי לערעורים.

(ד)

על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לקבוע כי ערעור על מעצר יידון לפני מותב של שלושה שופטים צבאיים-משפטאים של בית הדין הצבאי לערעורים, אם סבר כי הדבר נחוץ מפני חשיבותו או קשיותו של הענין, או מפאת חידושה של הלכה שנפסקה בענין.

תחולת הוראות
[תיקון: תשנ"ח-2]

440ב2.

(א)

הוראות סעיפים 59 עד 62 לחוק סמכויות אכיפה – מעצרים, יחולו גם לגבי אדם המוחזק במעצר לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, אולם במקום "שופט של בית המשפט העליון", כאמור בסעיף 62 לחוק האמור, יבוא "שופט צבאי-משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים".

(ב)

הוראות סעיף 240(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על דיון בענין מעצר לפי סימן זה.

כיצד נוהגים בערעור
[תיקון: תשכ"ג]

440ג.

(א)

בכל ענין שבערעור לפי סימן זה, לרבות סמכויות בית הדין, הגשת הערעור והזמנת בעלי דין ועדים, נוהגים כבערעור לפי סימן א', בתיאומים המחוייבים לפי הענין, זולת אם יש לאותו ענין הוראה אחרת בסימן זה.

(ב)

הסעיפים 316 עד 323 לא יחולו בערעור לפי סימן זה; אך הוראה זו לא תתפרש כפוגעת בזכותו של נאשם לבחור לו לסניגור אדם המוסמך לעסוק בישראל בעריכת דין.

(ג)

עבר אדם בהליכים לפי סימן זה על הוראות סעיף 514 לגבי בית הדין הצבאי לערעורים, יכול בית דין זה לשפטו עליה מיד; לא עשה כן בית הדין, יישפט עליה לפני בית משפט כאמור בסעיף 521.

סמכויות נוספות של בית הדין הצבאי לערעורים
[תיקון: תשכ"ג]

440ד.

הוראות תקנות 2733א ו-46 לתקנות ההגנה יחולו בבית הדין הצבאי לערעורים בערעור לפי סימן זה, בתיאומים המחוייבים לפי הענין.

שחרור בערבות
[תיקון: תשכ"ג, תשמ"ז-2]

440ה.

(א)

עד להגשת הערעור או עד תום התקופה להגשתו רשאי בית משפט צבאי בכל עת לשחרר בערבות נאשם שהורשע בפניו; משהוגש הערעור נתונה סמכות זו לשופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים, ומשהחל הערעור – נתונה הסמכות לבית הדין הצבאי לערעורים.

(ב)

החלטה בדבר שחרור בערבות לפי סעיף קטן (א) ניתנת לעיון חוזר על ידי מי שנתן את ההחלטה, לפי בקשת הנידון או התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידיו, משנתגלו עובדות חדשות או משנשתנו הנסיבות.

(ג)

החלטה שניתנה לפי סעיף קטן (א) או (ב) ניתנת לעיון שנית לפי בקשת הנידון או התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידיו; הבקשה תידון לפני שופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים, אם ניתנה על ידי בית משפט צבאי, או לפני נשיא בית הדין אם ניתנה על ידי שופט כאמור שאיננו נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

(ד)

על ענין שסעיף זה חל עליו יחולו הוראות סעיפים 33 עד 49 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בכפוף להוראות סעיף זה ובתיאומים המחוייבים לפי הענין.

אישור
[תיקון: תשכ"ג-2]

440ו.

(א)

הרשעה וגזר דין של בית משפט צבאי לא יובאו לאישור לפי תקנה 47 לתקנות ההגנה אלא אם חלפה תקופת הערעור עליהם ולא הוגש ערעור.

(ב)

הוגש ערעור לפי סימן זה, יוגשו לאישור לפי תקנה 47 כאמור ההרשעה וגזר הדין שניתנו בערעור, ולענין זה יהיו לרמטכ"ל כל הסמכויות לפיהפסקאות (א)(ב) ו-(ג) לתקנה 48 לתקנות ההגנה.

(ג)

הוראות הפרק הששי לחלק זה לא יחולו על גזר הדין שניתן בערעור לפי סימן זה.

(ד)

תקנה 46 לתקנות ההגנה תחול על פסק דין חלוט בלבד.

ביצוע
[תיקון: תשכ"ג, תשמ"ז]

440ז.

(א)

פסק דין שניתן בערעור – דינו, לכל דבר לרבות אופן ביצועו, כדין פסק-דין של בית משפט צבאי, ועל ביצועו לא יחולו הוראות חוק זה.

(ב)

הוראות פרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 יחולו על כל ענין שסימן זה חל עליו.

משפט חוזר על פסק דין של בית משפט צבאי
[תיקון: תשכ"ג]

440ח.

(א)

הוראות הפרק השביעי לחלק זה יחולו על פסק דין של בית משפט צבאי ועל פסק דין של בית הדין הצבאי לערעורים שניתן לפי סימן זה, בתיאומים לפי הענין.

(ב)

הורה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על עריכת משפט חוזר לפי סעיף קטן (א) יתקיים הדיון במשפט החוזר לפני בית המשפט הצבאי שישב בדין במשפט הראשון, או לפני בית משפט צבאי אחר שיתמנה לצורך זה, הכל כפי שיקבע נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

[תיקון: תשמ"ו]
סימן ג' – ערעור לבית המשפט העליון

ערעור לבית המשפט העליון
[תיקון: תשמ"ו]

440ט.

(א)

פסק דין של בית הדין הצבאי לערעורים, שניתן בערעור על פסק דין של בית דין צבאי, ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון, אם נתקבלה רשות לכך בפסק הדין, או מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת משנהו.

(ב)

לא תינתן רשות לערער אלא בשאלה משפטית שיש בה חשיבות, קשיות או חידוש.

(ג)

התקופה להגשת בקשת רשות לערער היא שלושים ימים מיום מתן פסק הדין בערעור, והתקופה להגשת הערעור היא חמישה עשר ימים מיום מתן הרשות לערער.

(ד)

נשיא בית המשפט העליון או משנהו, רשאים לדון בבקשה לרשות לערער שהוגשה לאחר המועד האמור, אם הראה המבקש טעם מיוחד לכך; ניתנה רשות כאמור יחולו לענין חילוט פסק הדין הוראות סעיף 441(א3)(1).

(ה)

מבקש, מערער או משיב בהליך לפי סימן זה ייוצג בידי מי שהוא עורך דין ועל ההליך יחולו סדרי הדין החלים על ערעורים פליליים בבית המשפט העליון.

(ו)

מי שנתן רשות לערער רשאי אגב כך להורות על דחיית ביצוע גזר הדין; הוגשה בקשה למתן רשות לערער והרשות טרם ניתנה, רשאי נשיא בית המשפט העליון להורות כאמור.

(ז)

על אף האמור בכל דין, עורך דין שהוא חייל, המופיע בפני בית המשפט העליון בערעור לפי סעיף זה ילבש מדי צבא וגלימה שחורה.

פרק ששי: פסק דין חלוט והקלה בעונש

פסק דין חלוט
[תיקון: תשמ"ו, תשס"ד]

441.

(א)

לענין חוק זה, פסק דין חלוט הוא פסק דין שעברה עליו התקופה להגשת ערעור ולא הוגש ערעור, ואם הוגש הערעור – פסק הדין שניתן בערעור. זכות הערעור לפי סעיף 350 אינה מונעת את חילוטו של פסק דין.

(א1)

על אף האמור בסעיף קטן (א) יהא פסק דין של בית הדין הצבאי לערעורים חלוט –

(1)

בתום התקופה להגשת בקשת רשות לערער – אם לא הוגשה בקשה כזו;

(2)

הוגשה בקשת רשות לערער ונדחתה – ביום שבו נדחתה;

(3)

ניתנה רשות לערער – בתום התקופה להגשת ערעור אם הערעור לא הוגש.

(א2)

כל עוד פסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים אינו חלוט, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להורות על דחיית ביצוע גזר הדין.

(ב)

בוטל.

(ג)

בוטל.

הקלה בעונש
[תיקון: תשכ"ד, תשנ"ו, תשס"ד]

442.

(א)

שר הביטחון, הרמטכ"ל או ראש מחוז שיפוטי, רשאים, לגבי גזרי דין כמפורט בסעיף קטן (ב), בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין נעשה חלוט –

(1)

להקל בעונש, אף אם העונש, כולו או מקצתו, הוטל על תנאי;

(2)

לבטל חיוב בפיצויים או להקטין את שיעורם;

(3)

להחליף עונש מאסר או מחבוש, כולו או חלקו, בעונש על תנאי;

(4)

להחליף עונש של פסילה מקבל או מחזיק רישיון נהיגה, כולו או חלק ממנו, בעונש של פסילה על תנאי.

(ב)

הסמכות האמורה בסעיף קטן (א) נתונה –

(1)

לגבי גזר דין המטיל עונש מוות – לשר הביטחון;

(2)

לגבי גזר דין של בית הדין הצבאי לערעורים ושל בית דין צבאי מיוחד, שאינו מטיל עונש מוות – לרמטכ"ל;

(3)

לגבי גזר דין של בית דין שדה, שאינו מטיל עונש מוות, ולגבי גזר דין של בית דין צבאי ימי – לראש המחוז השיפוטי שלפיקודו נתון מי שהרכיב את בית הדין;

(4)

לגבי כל גזר דין אחר של בית דין צבאי – לראש המחוז השיפוטי של אותו בית דין.

חוות דעתו של פרקליט צבאי
[תיקון: תשס"ד]

443.

(א)

שר הבטחון והרמטכ"ל חייבים, לפני החלטתם לפי סעיף 442, לעיין בחוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי.

(ב)

ראש המחוז השיפוטי חייב, לפני החלטתו לפי סעיף 442, לעיין בחוות דעתו של פרקליט צבאי.

(ג)

החלטה לפי סעיף 442 שניתנה בניגוד לחוות דעת הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי, לפי הענין, תנומק בכתב.

[תיקון: תשס"ד]

444.

בוטל.

[תיקון: תשל"ה, תשס"ד]

444א.

בוטל.

פרק שביעי: משפט חוזר

משפט חוזר לטובת הנידון
[תיקון: תשס"ב-4]

445.

(א)

בפרק זה, למעט בסעיף 456א –

"נשיא בית הדין הצבאי לערעורים" – לרבות המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים או שופט צבאי-משפטאי אחר של בית הדין הצבאי לערעורים שקבע נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

(ב)

בכל אחד מן המקרים המנויים להלן רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להורות על עריכת משפט חוזר למי שניתן עליו פסק דין חלוט:

(1)

אם לאחר המשפט הראשון קבע בית דין צבאי או בית משפט אחר בפסק דין במשפט פלילי, כי ראיה מהראיות שהובאו במשפט הראשון היה יסודה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולי היתה ראיה זאת בפני בית הדין במשפט הראשון היה בכך כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנאשם;

(2)

אם הוצגו עובדות או ראיות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בפני בית הדין במשפט הראשון, לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנאשם.

(3)

אם הורשע בינתיים אדם אחר בביצוע אותו מעשה העבירה שעליו דנו במשפט הראשון ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה, כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא היה מבצע של מעשה העבירה;

(4)

אם נידון האדם בפסק הדין במשפט הראשון על בגידה צבאית ויש יסוד להניח כי פסק הדין בטעות יסודו.

(5)

אם נתעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגרם לנאשם עיוות דין.

משפט חוזר בכל עת

446.

משפט חוזר לפי סעיף 445 ייערך אף אם העונש שהוטל במשפט הראשון כבר בוצע, או אף אם הנידון במשפט הראשון נפטר, או חדל מהיות חייל.

בקשת משפט חוזר

447.

הרשות לבקש עריכת משפט חוזר לפי סעיף 445 נתונה לנידון ולתובע הצבאי הראשי; מת הנידון – תהיה הרשות האמורה גם לבן-זוגו, ולכל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו.

החלטה בבקשה

448.

(א)

בקשה לעריכת משפט חוזר תוגש בכתב לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים ויפורטו בה נימוקיה.

(ב)

לשם החלטה בבקשה כאמור רשאי הנשיא לבקש מן הפרקליט הצבאי הראשי את חוות דעתו בכתב.

(ג)

הוגשה בקשה כאמור שלא על ידי התובע הצבאי הראשי, יחליט הנשיא בבקשה לאחר שנתן למבקש ולתובע הצבאי הראשי הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

בדיקה וחקירה מוקדמת להכנת חוות דעת

449.

(א)

לשם חוות דעת כאמור בסעיף 448(ב) רשאי הפרקליט הצבאי הראשי להורות על עריכת בדיקה או חקירה מוקדמת.

(ב)

ניתנה חוות דעת הפרקליט הצבאי הראשי כאמור, יימסר למבקש העתק ממנה, והוא יהיה רשאי, תוך הזמן שיקבע הנשיא, להשיב עליה תשובה בכתב.

בית הדין הדן במשפט חוזר

450.

הורה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על עריכת משפט חוזר, יורכב מותב של בית דין צבאי מחוזי ולפניו יתברר המשפט; אולם אם היה המשפט הראשון לפני בית דין מיוחד – יורכב לשם כך מותב של בית דין מיוחד.

הרכבת מותב בית הדין

451.

לצורך הרכבת מותב בית הדין כאמור בסעיף 450 יהיה דין הבקשה בצירוף החלטת הנשיא כדין כתב-אישום שהוגש לנשיא אותו בית דין.

הליכי הדין במשפט חוזר

452.

במשפט חוזר יחולו הליכי הדין הרגילים, אולם רשאי בית הדין לסטות מהם אם החליט על כך מחמת נסיבות הענין.

פסק דין ללא שמיעת עדויות

453.

בית הדין הדן במשפט חוזר רשאי, מבלי לשמוע עדויות נוספות אלא על סמך הבקשה האמורה בסעיף 448 וכל חומר אחר שנצטרף אליה לפי אותו סעיף ועל סמך טענות הצדדים, להוציא פסק דין המקיים את פסק הדין במשפט הראשון או המבטל אותו ומזכה את הנידון.

פסק דין במשפט חוזר שנשמעו בו עדויות

454.

החליט בית הדין, כי לשם הכרעת הדין יש לו לשמוע שנית עדויות – יבטל את פסק הדין במשפט הראשון וינהל את המשפט החוזר כאילו דן בו בפעם ראשונה על פי כתב-האישום שהיה לפני בית הדין במשפט הראשון, ויוציא בהתאם לכך את פסק דינו, ובלבד שלא ירשיע את הנידון בעבירה שהיא חמורה מן העבירה שבה הורשע במשפט הראשון והעונש שיטיל עליו לא יהיה חמור מן העונש שהוטל עליו בפסק הדין במשפט הראשון, והעונש שבוצע לפי המשפט הראשון יובא בחשבון העונש החדש.

קבלת עדויות במשפט הראשון כראיה

455.

על אף האמור בסעיף 454, רשאי בית דין במשפט חוזר לקבל כראיה עדות שהעידו ונרשמה בפני בית הדין במשפט הראשון, אם הוכח להנחת דעתו שאי-אפשר להביא את העד שהעיד אותה עדות, או אם הוא סבור שמחמת הזמן שחלף נשתכחו מן העד פרטים שמסר במשפט הראשון.

ערעור

456.

ההוראות בדבר ערעור על פסקי דין צבאיים חלות גם על פסק דין שניתן במשפט חוזר.

זיכוי בלא עריכת משפט חוזר
[תיקון: תשס"ב-4]

456א.

נשיא בית הדין הצבאי לערעורים או המשנה לנשיא או שופט צבאי-משפטאי אחר של בית הדין הצבאי לערעורים שקבע הנשיא לענין סעיף זה, או מותב כאמור שקבע הנשיא מקרב השופטים הצבאיים-המשפטאים של בית הדין הצבאי לערעורים, רשאי, בהסכמת הפרקליט הצבאי הראשי, להורות על זיכויו של נידון אם נוכח כי נתקיימה אחת העילות למשפט חוזר כאמור בסעיף 445, אך לאור נסיבות הענין אין תועלת בקיומו של משפט חוזר.

פרסום זיכוי במשפט חוזר

457.

זוכה הנידון במשפט חוזר, יפורסם ביטול פסק הדין הראשון והזיכוי בדרך שיורה הרמטכ"ל.

פרק שמיני: הוראות כלליות

החלפת שופט צבאי
[תיקון: תשכ"ד]

458.

(א)

נפטר אחד השופטים של בית דין צבאי לאחר שהורכב מותב בית הדין, או נבצר ממנו לכהן כשופט מסיבה אחרת מי שהרכיב את מותב בית הדין יכלול בו שופט צבאי אחר במקומו, ובית הדין בהרכבו החדש רשאי להמשיך בדיון מן הנקודה שאליה הגיע בהרכבו הקודם.

(א1)

הורכב מותב בית דין וטרם נפתחה פרשת התביעה, רשאי מי שהרכיב את מותב בית הדין להחליף שופט, מנימוקים שיירשמו, ובית הדין בהרכבו החדש רשאי להמשיך בדיון מן הנקודה שאליה הגיע בהרכבו הקודם;

(ב)

נבצר מאב בית הדין לכהן מסיבה אחרת, כאמור בסעיף קטן (א), לאחר שהוקרא כתב-האישום, רשאי הנאשם או התובע לדרוש כי אב בית הדין לא יוחלף אלא שהמשפט יידחה עד ששוב לא ייבצר ממנו לכהן, והמשפט יידחה כאמור, אם לא החליט בית הדין בהרכבו החסר לדחות את הבקשה ונימק את החלטתו.

(ג)

על החלטה לדחות בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי המבקש לערער לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

(ד)

מי שהרכיב את בית הדין לא ימנה שופט צבאי אחר במקום אב בית הדין –

(1)

אם החליט בית הדין לקבל בקשה כאמור בסעיף קטן (ב); או

(2)

אם הוגש ערעור על החלטה כזאת – עד להחלטה בערעור.

סמכות למי שבא במקומו של מפקד

459.

מפקד שעשה בתוקף סמכותו לפי חוק זה פעולה מסויימת, ועקב פעולה זו הוא מוסמך לעשות פעולות נוספות – יהא מוסמך לעשותן גם מי שבא במקומו.

ענינים בלתי צפויים

460.

בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק זה או בתקנות שהותקנו לפיו, ינהג בית דין צבאי בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית משפט צדק, ובלבד שינמק את החלטתו לענין זה.

 

עדכון אחרון ( ראשון, 26 יולי 2009 00:34 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 7 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר