Home חוק השיפוט הצבאי חוק השיפוט הצבאי - בית דין שדה

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
חוק השיפוט הצבאי - בית דין שדה PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י חוק השיפוט הצבאי   
ראשון, 26 יולי 2009 00:01

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955


ס"ח תשט"ו, 171; תשי"ח, 122; תשכ"ג, 120; תשכ"ד, 148; תשכ"ט, 193; תש"ל, 18; תשל"ב, 40; תשל"ד, 1281; תשל"ה, 198; תשל"ז, 43; תשל"ח, 68161; תשל"ט, 1089; תשמ"א, 72; תשמ"ב, 2238; תשמ"ג, 44; תשמ"ו, 172; תשמ"ז, 84152; תשמ"ח, 66; תשנ"א, 116178; תשנ"ג, 5086; תשנ"ד, 266358; תשנ"ו, 109147172302351366; תשנ"ז, 125; תשנ"ח, 6278144199; תש"ס, 152; תשס"ב, 244417486514597; תשס"ג, 202; תשס"ד, 1016290290325329450482.


חלק ו' – בית דין שדה

הנהגת בתי דין שדה

461.

(א)

אלה רשאים להורות, בתקופת לחימה, על הנהגת בתי דין שדה בצבא –

(1)

הממשלה, בהוראה שתפורסם ברשומות;

(2)

שר הבטחון, בהוראה שתפורסם בצבא בכל דרך שימצא למתאימה, אם היה סבור שהנסיבות מחייבות זאת.

(ב)

הוראה לפי סעיף קטן (א) יכולה להינתן לגבי כל הצבא או לגבי חלק ממנו.

(ג)

הוראה לפי סעיף קטן (א) יפקע תקפה כתום ארבעה עשר יום מיום נתינתה אלא אם אושרה לפני כן על ידי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

(ד)

הוראה שאושרה כאמור בסעיף קטן (ג) יפקע תקפה משבוטלה על ידי מי שנתן אותה, או אם עברו שלושה חדשים מיום אישורה, ולא הוארך תקפה על ידי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת; הארכה כאמור לא תעלה כל פעם על שלושה חדשים.

הסמכות להרכיב בית דין שדה

462.

כל עוד הוראה כאמור בסעיף 461 עומדת בתקפה, רשאי הרמטכ"ל להסמיך מפקדים, בדרך כלל, או למקרה מסויים, להרכיב בתי דין שדה.

תחום סמכות מפקד שהוסמך להרכיב בית דין שדה

463.

הרמטכ"ל כשהוא מסמיך מפקד כאמור בסעיף 462, רשאי לסייג את תחום סמכותו של בית הדין שיורכב על ידי מפקד כזה, לפי החיל, לפי המקום, לפי העבירה או בכל דרך אחרת.

סמכות השיפוט של בית דין שדה

464.

בית דין שדה מוסמך לשפוט על כל עבירה שבית דין צבאי מוסמך לשפוט עליה לפי חוק זה, ולהטיל כל עונש שבית דין צבאי רשאי להטילו על אותה עבירה, ובלבד שהנאשם יהיה נתון לשיפוטו של אותו בית דין שדה בהתאם לאמור בסעיף 463.

הרכב בית דין שדה

465.

בית דין שדה יהיה של שלושה חיילים מבין פקודיו של המפקד שהוסמך להרכיב את בית הדין; לפחות שנים מהם יהיו קצינים ואם אפשר – לפחות חייל אחד בעל הכשרה משפטית אף אם אין הוא מפקודיו; הוראת סעיף 218 לא תחול בבית דין שדה.

זימון בית דין שדה

466.

בית דין שדה יזומן על ידי מפקד שהרמטכ"ל הסמיכו לכך, בדרך כלל או למקרה מסויים, ושאיננו המפקד שהרכיב את בית הדין.

הסמכה להרכיב ולזמן בית דין שדה

467.

לא יוסמך מפקד להרכיב או לזמן בית דין שדה אלא אם דרגתו היא רב-סרן ומעלה, אולם רשאי הרמטכ"ל להסמיך מפקד בדרגת סרן להרכיב בית דין כאמור, אם הוא סבור שתנאיה של היחידה שבה הורכב בית דין שדה מחייבים זאת.

תובע וסניגור

468.

המרכיב בית דין שדה ימנה קצין להיות תובע וקצין אחר להיות סניגור באותו משפט; לא היתה אפשרות למנות קצינים לכך, ימנה חיילים אחרים, ואם היתה אפשרות למנות קצין אחד בלבד – ימנהו סניגור.

סניגור לפי בחירת הנאשם

469.

הנאשם רשאי לבחור לעצמו סניגור אחר במקום הסניגור שנתמנה לפי סעיף 468, אם אין בדבר כדי לעכב את הדיון.

כתב האישום

470.

(א)

כתב-אישום יוגש על ידי התובע לאב בית הדין, ויכלול את הפרטים הבאים:

(1)

שם בית הדין שאליו הוא מוגש;

(2)

שם הנאשם ושם משפחתו;

(3)

מספרו הצבאי ודרגתו של הנאשם, אם ישנם והם ידועים;

(4)

תיאור העבירה וידיעות מספיקות כדי להעמיד על טיב האשמה;

(5)

שמות עדי התביעה.

(ב)

בית דין שדה רשאי לשמוע עדי תביעה נוספים על אלה שנזכרו בכתב-האישום אם הוא סבור כי שמיעתם דרושה לעשיית צדק.

סדרי דין

471.

בבית דין שדה מותר לנהוג דיון מקוצר.

דיון שטרם הוכרע

472.

בוטלה ההוראה לפי סעיף 461 – כל דיון בפני בית דין שדה שטרם הוכרע בו הדין יהיה בטל, אך אין בכך משום מניעה להביא את הנאשם לדין על אותו מעשה בבית דין אחר.

ערעור על פסק דין של בית דין שדה

473.

(א)

רשאי שר הבטחון להורות בצו, שיפורסם בצבא בכל דרך שימצא למתאים, כי שמיעת ערעורים על פסקי דין של בתי דין שדה, בכל הצבא או בחלק ממנו, תידחה עד שתבוטל ההוראה שניתנה לפי סעיף 461, או עד תאריך מוקדם יותר שיקבע.

(ב)

הורה שר הבטחון כאמור – רשאי הנידון להגיש את ערעורו, עד היום החמישה עשר לאחר תום הדחיה.

(ג)

בית הדין הצבאי לערעורים הדן בערעור על פסק דין של בית דין שדה שאינו פסק דין המטיל עונש מוות, אינו רשאי לשנות את גזר הדין אלא אם החליט לשנות את החיוב בדין.

ביצוע גזר דין של בית דין שדה
[תיקון: תשס"ד]

474.

(א)

גזר דין של בית דין שדה, פרט לפסק דין המטיל עונש מוות, יבוצע מיד אף אם אינו פסק דין חלוט.

(ב)

גזר דין של בית דין שדה המטיל עונש מוות לא יבוצע אלא לאחר שאושר בערעור.

עדיפות חלק זה על הוראות אחרות

475.

פרט לאמור בחלק זה יחולו לגבי בית דין שדה ופסקי דיניו ההוראות, החלות על כל בית דין צבאי מיוחד או מחוזי ופסקי דיניו.

עדכון אחרון ( ראשון, 26 יולי 2009 00:35 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 5 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר