Home חוק השיפוט הצבאי חוק השיפוט הצבאי - ביצוע פסקי דין

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
חוק השיפוט הצבאי - ביצוע פסקי דין PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י חוק השיפוט הצבאי   
ראשון, 26 יולי 2009 00:04

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955


ס"ח תשט"ו, 171; תשי"ח, 122; תשכ"ג, 120; תשכ"ד, 148; תשכ"ט, 193; תש"ל, 18; תשל"ב, 40; תשל"ד, 1281; תשל"ה, 198; תשל"ז, 43; תשל"ח, 68161; תשל"ט, 1089; תשמ"א, 72; תשמ"ב, 2238; תשמ"ג, 44; תשמ"ו, 172; תשמ"ז, 84152; תשמ"ח, 66; תשנ"א, 116178; תשנ"ג, 5086; תשנ"ד, 266358; תשנ"ו, 109147172302351366; תשנ"ז, 125; תשנ"ח, 6278144199; תש"ס, 152; תשס"ב, 244417486514597; תשס"ג, 202; תשס"ד, 1016290290325329450482.


חלק ח' – ביצוע פסקי דין
פרק ראשון: ביצוע

ביצוע פסק דין
[תיקון: תשכ"ד, תשל"ה, תשמ"ג, תשנ"ג, תשס"ד]

489.

(א)

פסק דין יבוצע עם היותו פסק דין חלוט; אולם פסק דין המטיל עונש מאסר, מחבוש או ריתוק למחנה או לאניה יבוצע עם קריאתו והוא כשבית הדין שהטיל את העונש, לא הורה הוראה אחרת בענין זה.

(ב)

הוגש ערעור, תהיה הסמכות להורות כאמור בסעיף קטן (א) נתונה לשופט צבאי משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים; ואולם אם סירב בית הדין של הערכאה הראשונה למעט בית הדין הצבאי לתעבורה ליתן הוראה כאמור, תהא הסמכות נתונה למותב בית הדין הצבאי לערעורים שבפניו יידון הערעור.

(ג)

הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לענין פסק דין שניתן בערעור בבית הדין הצבאי לערעורים; ואולם אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראותסעיפים 440ט(ו) ו-441(א2).

תחילת פסילה ותקופתה
[תיקון: תשל"ה, תשס"ד]

489א.

סעיפים 42 ו-46א לפקודת התעבורה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם בבתי הדין הצבאיים; הסמכות להתקין תקנות לפי סעיף 42 תהיה, לענין בתי הדין הצבאיים, בידי שר הבטחון.

פיצוי לנאשם שזוכה
[תיקון: תשנ"ג]

490.

(א)

זוכה נאשם והערכאה השיפוטית שהחליטה על הזיכוי ראתה שלא היה יסוד לאשמה או שהיו נסיבות אחרות המצדיקות זאת, רשאית היא לצוות, במעמד מתן הכרעת הדין, כי הצבא ישלם לנאשם הוצאות הגנתו ופיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה, בסכום שלא יעלה על הסכום המרבי שנקבע מכוח סעיף 80 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב)

לא דנה הערכאה השיפוטית המזכה במתן צו כאמור בסעיף קטן (א) בעת הכרעת הדין, רשאי הנאשם, תוך ששים ימים מאותו מועד, לבקש מנשיאה של הערכאה השיפוטית המזכה להורות על קיום דיון בבקשה; הדיון יתקיים בפני מותב בית הדין שפסק בענינו או בפני מותב אחר שיורכב לענין זה על ידי נשיאו.

(ג)

לענין ערעור, דין צו להוצאות או לפיצויים לפי סעיף זה או דחיית בקשה לתתו, כדין פסק הדין; ואולם לא יהיה במתן החלטה לפי סעיף זה לאחר מועד קריאת פסק הדין כדי להאריך את המועד להגשת ערעור או בקשת ערעור לגבי פסק הדין עצמו.

חישוב תקופות מאסר, מחבוש וריתוק
[תיקון: תשכ"ד]

491.

הטיל בית דין צבאי עונש מאסר, מחבוש או ריתוק למחנה או לאניה, רשאי הוא לכלול בתקופת העונש גם כל תקופה שבה היה הנידון נתון במעצר בקשר למשפט זה לפני גזר הדין; אולם בית דין צבאי לא יכלול מעצר פתוח בתקופת העונש אלא אם הטיל עונש של ריתוק למחנה או לאניה.

ניכוי עונש או מעצר
[תיקון: תשנ"ח-2]

491א.

נשא חייל עונש בחוץ-לארץ על עבירה, או היה נתון שם במעצר בגללה, ינוכה העונש או תקופת המעצר מעונש מאסר או מחבוש, שהטיל עליו בית דין צבאי בשל אותה עבירה.

[תיקון: תשל"ה, תשנ"ג, תשס"ד]

492.

בוטל.

ביצוע עונש מוות

493.

(א)

עונש מוות שהוטל לפי חוק זה יבוצע ביריה.

(ב)

מי שיש עליו פסק דין המטיל עונש מוות, בין שפסק הדין הוא חלוט ובין אם לאו – יוחזק במעצר עד לביצוע העונש או עד לשינויו, ואם העונש הוטל על ידי בית דין שדה, יחול לגבי המעצר סעיף 499, ומותר, כל עוד הוא מוחזק שלא בבית סוהר, לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לפי נסיבות הענין, כדי להבטיח את החזקתו במשמורת.

מקום ביצועו של עונש מאסר
[תיקון: תשמ"ז-2]

494.

עונש מאסר שהוטל על ידי בית דין צבאי יבוצע במחנה מעצר צבאי או בבית סוהר צבאי או בבית סוהר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 או מקצתו באחד ומקצתו במשנהו.

נידון צבאי בבית סוהר אזרחי
[תיקון: תשכ"ד, תשמ"ז-2]

495.

מי שנידון למאסר על ידי בית דין צבאי והוא נושא את ענשו בבית סוהר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 ינהגו בו לכל דבר כאילו היה אסיר הנושא עונש מאסר שהוטל על ידי בית משפט אולם יחולו עליו הכללים להפחתת עונש שנקבעו על פי סעיף 503(א), ולגבי עיון בעונש יחולו עליו הוראות הפרק השני לחלק זה בלבד.

ביצוע מחבוש

496.

מחבוש יבוצע במחנה מעצר או בחדר משמר, או מקצתו במחנה מעצר ומקצתו בחדר משמר.

גביית קנסות ופיצויים ותוספת פיגור
[תיקון: תשמ"ז-2]

497.

(א)

נתחייב אדם בבית דין צבאי או בדין משמעתי לשלם קנס או פיצויים על נזקים לרכוש הצבא או לרכוש המדינה ולא שילמם במועד שנקבע לכך יבוצע החיוב על ידי ניכוי, כפי שנקבע בתקנות, מהכספים המגיעים לנידון מזמן לזמן עקב שירותו בצבא.

(ב)

הוראות סעיפים 66(א) ו-67 עד 70 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על קנס או פיצויים שלא שולמו במועדם.

דין פיצויים שנפסקו לאדם פרטי

498.

נתחייב אדם בבית דין צבאי או בדין משמעתי לשלם פיצויים על נזקים שלא לרכוש הצבא או לרכוש המדינה, יהיה דין הפיצויים כדין סכום שנפסק לטובת הניזוק על ידי פסק דין של בית משפט בתביעה אזרחית.

ביצוע מאסר או מחבוש של בית דין שדה או בית דין צבאי ימי

499.

הוטל עונש מאסר או מחבוש על ידי בית דין צבאי ימי או בית דין שדה, ואי אפשר, לדעת המפקד שהרכיב את בית הדין, לבצע את העונש-במקום שנקבע לכך על פי פרק זה, יבוצע העונש במקום שנקבע לכך על ידי המפקד.

באסיר לקוי בנפשו
[תיקון: תשמ"ג]

500.

(א)

אסיר המרצה עונש מאסר בבית סוהר צבאי או במחנה מעצר צבאי ומצבו הנפשי מצריך בדיקה, טיפול או אישפוז, רשאי קצין המשטרה הצבאית הראשי או מי שהוא מינה לכך להורות – באישור פסיכיאטר ששר הבריאות הסמיך לכך – על העברתו לבית חולים לחולי נפש שמחוץ לבית הסוהר או למחנה המעצר, וכל זמן שהאסיר מצוי שם ותקופת מאסרו טרם תמה ייחשב כאילו הוא במשמורת כדין.

(ב)

על הוראה כאמור בסעיף קטן (א), ניתן לערור בפני פסיכיאטר מחוזי כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, התשט"ו-1955.

החזרה למאסר
[תיקון: תשמ"ג]

501.

הועבר אסיר לבית חולים לחולי נפש לפי סעיף 500 ופסיכיאטר מחוזי כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, התשט"ו-1955, הודיע בכתב לקצין המשטרה הצבאית הראשי או למי שהוא מינה לכך, שאין עוד צורך באישפוזו של האסיר בבית החולים, ותקופת מאסרו טרם תמה – יוחזר האסיר לבית הסוהר או למחנה המעצר.

שחרור מהצבא אינו משחרר מנשיאת עונש

502.

מי שנידון למאסר או למחבוש, בין על ידי בית דין צבאי ובין בדין משמעתי, ישא את ענשו במקום שנקבע לכך, אף אם חדל להיות חייל או חדל להיות חייב בשירות.

תקנות בתי סוהר
[תיקון: תשכ"ד]

503.

(א)

שר הבטחון רשאי לקבוע בתקנות את סדרי המינהל, המשמר, והמשטר בבתי הסוהר הצבאיים ואת האמצעים שאפשר לנקוט בהם כלפי אסירים ועצירים לשם קיום המשמעת בבית הסוהר ועידודה, לרבות כללים להפחתת עונש, וכן את הסדרים לקבלת אסירים ועצירים ולשחרורם.

(ב)

תקנות בתי סוהר צבאיים שהותקנו לפי תקנות-שעת-חירום (חוקת השיפוט תש"ח), תש"ח-1948, לפני תחילתו של חוק זה רואים אותן כאילו הותקנו לפי סעיף זה וכאילו עמד סעיף זה בתקפו ביום התקנתן.

(ג)

סעיף 80 לפקודת בתי הסוהר, 1946, יחול על בית סוהר צבאי בשינויים הנובעים מן הענין, וכל מקום שנאמר בו "תקנות" יראו כאילו נאמר "תקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון על פי סעיף 503".

מכתבי כלואים
[תיקון: תשנ"ח-4]

503א.

הוראות סעיפים 47א עד 47ד לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (בסעיף זה – הפקודה), למעט סעיף 47א(ג), יחולו גם בבתי הסוהר הצבאיים, במחנות המעצר ובחדרי המשמר הצבאיים, שנקבעו לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)

בכל מקום שנאמר בו "אסיר" יראו כאילו נאמר בו "כלוא";

בפסקה זו, "כלוא" – כהגדרתו בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987, למעט עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום, אלא אם הממונה על החקירה אישר לו לשלוח מכתבים או לקבלם, מהטעם שאין בכך כדי לפגוע בחקירה;

(2)

הסמכויות הנתונות בפקודה למנהל בית הסוהר תהיינה נתונות למפקד בית סוהר צבאי, מחנה מעצר או חדר משמר צבאי, שהוא קצין משטרה צבאית;

(3)

הסמכויות הנתונות בפקודה לנציב יהיו נתונות לקצין משטרה צבאית ראשי;

(4)

לא יוסמך כבודק אלא קצין משטרה צבאית שדרגתו סרן לפחות והנושא תקן של רב סרן.

תקנון חדרי משמר ומחנות מעצר

504.

הרמטכ"ל רשאי לקבוע בתקנון את סדרי המינהל, המשמר והמשטר, במחנות מעצר צבאיים ובחדרי משמר צבאיים, ואת האמצעים שמותר לנקוט בהם כלפי אסירים ועצירים לשם קיום המשמעת בהם ועידודה, לרבות כללים להפחתת העונש, וכן את הסדרים לקבלת אסירים ועצירים ולשחרורם.

קביעת בתי סוהר ומחנות מעצר

505.

שר הבטחון רשאי, בצו בחתימת ידו, לקבוע שהמקום המתואר בצו יהיה בית סוהר צבאי או מחנה מעצר צבאי.

פרסום תקנון וצווים

506.

תקנון שנקבע לפי סעיף 504 וצו לפי סעיף 505 יפורסמו בפקודות הצבא, ואין חובה לפרסמם ברשומות.

קביעת חדר משמר צבאי

507.

קצין שיפוט רשאי לקבוע בהוראה בחתימת ידו מקום כחדר משמר צבאי.

הוראות הרמטכ"ל

508.

הרמטכ"ל יקבע הוראות בדבר –

(1)

המקומות שבהם יבוצע מעצרם של אנשים לפי חוק זה;

(2)

דרכי ביצועו של מעצר פתוח;

(3)

סדרי ביצועם של פסקי דין להורדה בדרגה ולריתוק למחנה או לאניה ולהפקעת משכורת;

(4)

סדרי העברת אסירים ממקום למקום;

(5)

כללים לרישום ענשים שהוטלו על פי חוק זה בגליון ההתנהגות של הנידון ולמחיקתם של רישומים כאלה הנוגעים לעבירות שאפשר לדון עליהן בדין משמעתי;

(6)

כללים למחיקתם של רישומים הנוגעים לעבירות שניתנה עליהן חנינה;

(7)

מסירת ידיעות לרשויות ציבוריות על עבירות שנידונו עליהן לפי חוק זה.

פרק שני: עיון בעונש

ועדה לעיון בעונש
[תיקון: תשמ"ו]

509.

תקום ועדה לעיון בעונש (בפרק זה – הועדה) שחבריה יהיו:

(1)

שופט צבאי-משפטאי, שימנה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2)

אדם בעל נסיון בתחום הטיפול באסיר, שימנה שר הבטחון;

(3)

קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, שימנה הרמטכ"ל.

המתקת העונש או החלפתו
[תיקון: תשכ"ד, תשמ"ו]

510.

(א)

הועדה רשאית לעיין בכל עונש מאסר שהוטל על ידי בית דין צבאי לאחר שפסק הדין נעשה חלוט, ולהמתיקו או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על תנאי, ורשאית היא לחזור ולעשות כן לגבי העונש שהומתק או שהוחלף כאמור ובלבד שלא תמתיק ולא תחליף כאמור יותר ממחצית העונש.

(א1)

על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה להמתיק עונש או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על תנאי, בכל עת, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)

הוכח לועדה שנתקיימו טעמים מיוחדים, כגון חולניותו המתמדת של האסיר;

(2)

קיים מצב של מלחמה או מצב חירום מיוחד.

(ב)

מקום שהועדה מעיינת בענשו של מי שנידון מחמת שחוק זה חל עליו לפי סעיפים 78(2)8(3) או 11, רשאית היא להחליף את ענשו בהעמדתו במבחן.

(ג)

על העמדה במבחן לפי סעיף זה תחול פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אולם הסמכויות לפי סעיפים 89 ו-13 עד 25לפקודה יופעלו כאילו ניתן צו המבחן על ידי בית משפט;

לענין זה "בית משפט" –

(1)

כשהעבירה שעליה הועמד במבחן דינה יותר משלוש שנות מאסר-בית המשפט המחוזי;

(2)

בכל מקרה אחר – בית משפט השלום.

הוראות בדבר דיוני הועדה

511.

(א)

לא תחליט הועדה בענינו של אסיר אלא אם נתנה לו הזדמנות לבוא לפניה ולהשמיע את דברו.

(ב)

הועדה תקבל חוות דעתם של קצין-סעד של הצבא או קצין-מבחן ושל רופא, בכתב או בעל פה, כפי שתקבע הועדה, והיא רשאית, לצורך מתן החלטה בענינו של אסיר, לעיין גם בכל חומר אחר שתמצא למתאים.

הבאת פסקי דין לעיון הועדה
[תיקון: תשמ"ו, תשס"ד]

512.

(א)

פסק דין המטיל עונש מאסר בפועל לתקופה של שנה או יותר, והנידון עומד לסיים ריצוי מחצית מעונשו, יביאנו הפרקליט הצבאי הראשי לעיון הועדה אחת לששה חדשים.

(ב)

פסק דין המטיל עונש מאסר בפועל לתקופה קצרה משנה, והנידון עומד לסיים ריצוי מחצית מעונשו, רשאי הפרקליט הצבאי הראשי להביאו לעיון הועדה בכל עת.

(ג)

פסק דין המטיל עונש מאסר בפועל לתקופה כלשהי וסבר הפרקליט הצבאי הראשי כי קיים טעם מן הטעמים האמורים בסעיף 510(א1), רשאי הוא להביאו בפני הועדה בכל עת.

שמירת דינים אחרים
[תיקון: תשמ"ו]

513.

אין האמור בפרק זה בא לגרוע מן הסמכות לחון עבריינים ולהפחית ענשים לפי סעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה.

עדכון אחרון ( ראשון, 26 יולי 2009 00:34 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 9 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר