Home חוק השיפוט הצבאי חוק השיפוט הצבאי - עבירות מיוחדות | הוראות שונות

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
חוק השיפוט הצבאי - עבירות מיוחדות | הוראות שונות PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י חוק השיפוט הצבאי   
ראשון, 26 יולי 2009 00:05

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955


ס"ח תשט"ו, 171; תשי"ח, 122; תשכ"ג, 120; תשכ"ד, 148; תשכ"ט, 193; תש"ל, 18; תשל"ב, 40; תשל"ד, 1281; תשל"ה, 198; תשל"ז, 43; תשל"ח, 68161; תשל"ט, 1089; תשמ"א, 72; תשמ"ב, 2238; תשמ"ג, 44; תשמ"ו, 172; תשמ"ז, 84152; תשמ"ח, 66; תשנ"א, 116178; תשנ"ג, 5086; תשנ"ד, 266358; תשנ"ו, 109147172302351366; תשנ"ז, 125; תשנ"ח, 6278144199; תש"ס, 152; תשס"ב, 244417486514597; תשס"ג, 202; תשס"ד, 1016290290325329450482.


חלק ט' – עבירות מיוחדות

בזיון בית דין צבאי

514.

(א)

מי שאינו חייל שעבר אחת העבירות האלה:

(1)

הוזמן כדין לבוא לפני בית דין צבאי ולא בא, או בא ועזבו לפני שקיבל רשות לעשות זאת, ולא הראה סיבה מספקת להעדרו;

(2)

נדרש כדין על ידי בית דין צבאי להישבע או להצהיר בהן צדק ולא עשה זאת;

(3)

נדרש כדין על ידי בית דין צבאי להמציא מסמך שברשותו ובמזיד לא המציא אותו;

(4)

בהיותו עד בבית דין צבאי לא השיב על שאלה שנדרש כדין להשיב עליה, או השיב ביודעין תשובה מתחמקת;

(5)

גרם הפרעה או הפסקה במהלך הדיונים של בית הדין, דינו – מאסר שנה.

(ב)

מי שאינו חייל וביזה בית דין צבאי על ידי נקיטת לשון מעליבה או מאיימת, דינו – מאסר שנתיים.

בזיון בית דין לגבי שופט-חוקר ואחרים

515.

לצורך סעיף 514, "בית דין" –

(1)

לרבות שופט-חוקר;

(2)

לענין פסקאות (1), (3) ו-(4) לסעיף קטן (א) שבו – לרבות ועדת חקירה;

(3)

לענין פסקאות (3) ו-(4) לסעיף קטן (א) שבו – לרבות קצין-בודק.

התחמקות מעדות בפני קצין-בודק

516.

מי שאינו חייל, והתחמק מלהיחקר על ידי קצין-בודק בהתאם לסעיף 256, דינו – מאסר שנה.

[תיקון: תשנ"ג]

517.

בוטל.

התחזות כחייל
[תיקון: תשמ"א]

518.

אדם שאינו חייל והתחזה כחייל, על ידי שענד סימן הנראה כסימן דרגה או כסימן צבאי אחר או שלבש מדים הנראים כמדי צבא, או על ידי טענות שוא או בדרך אחרת, דינו – מאסר שלוש שנים.

ציון דרגות
[תיקון: תשנ"ד]

518א.

(א)

אדם רשאי לציין את דרגתו הצבאית, שהוענקה לו לפי פקודות הצבא, אם אין באופן השימוש בציון הדרגה משום פגיעה בשמו הטוב של הצבא או בכבודו; אופן השימוש בציון הדרגה ייעשה בתנאים שיקבע שר הבטחון באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

(ב)

העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שישה חודשים.

לבישת מדי צבא
[תיקון: תשל"ד]

518ב.

מי שלבש מדים או חלקי מדים שהם רכוש הצבא או לבש ביודעין מדים או חלקי מדים שנועדו לשימוש הצבא, והוא אינו מורשה לכך, דינו – מאסר שנה אחת.

עיכוב תעודות
[תיקון: תשמ"א]

519.

אדם שאינו חייל וקיבל ביודעין או עיכב תחת ידיו ביודעין בתורת משכון להבטחת חוב, כל חפץ או תעודה שניתנו לחייל מטעם הצבא, דינו – מאסר שנה אחת.

תקיפת שוטר צבאי
[תיקון: תשכ"ד, תשמ"ז-2]

519א.

שוטר צבאי הפועל כחוק על פי סמכויותיו לפי סעיף 227(1), דינו כדין שוטר לענין סעיפים 273 עד 276 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

חייל המסרב להישמע לפקודות

520.

חייל שעבר אחת העבירות האלה:

(1)

נדרש כדין למסור לשלטון אזרחי חייל אחר הסר למשמעתו ובמזיד לא עשה זאת;

(2)

הפריע לעצירת חייל או נמנע במזיד מסייע לעצירת חייל הסר למשמעתו על ידי אדם שאינו חייל אך הוא מוסמך לכך כדין, דינו – מאסר שנתיים.

שיפוט
[תיקון: תשנ"ג]

521.

(א)

העובר אחת מאלה:

(1)

עבירה לפי חלק זה;

(2)

עבירה לפי אחד הסעיפים 325326או 326ב;

(3)

עבירה שסעיף 519 חל עליה – יישפט עליה לפני בית משפט, אולם אין בהוראה זו לגרוע מסמכותו של בית הדין הצבאי לפי סעיף 331.

(ב)

חייל שעבר עבירה לפי סעיף 518א יובא עליה לדין כאילו היתה זו עבירה צבאית.

חלק י' – הוראות שונות

דרגות לענין חוק זה

522.

חייל שיש לו דרגות מסוגים שונים או שאין לו דרגה כלל, רואים אותו, לענין חוק זה, כבעל אותה דרגה שנקבעה בהתאם לפקודות הצבא.

החרמת מכשירי עבירה

523.

יצא אדם חייב בדין בבית דין צבאי, רשאי בית הדין לצוות, כי מכשיר שבו הסתייע העבריין בביצוע העבירה יוחרם, אף אם לא הוכחה בעלותו של העבריין על המכשיר.

הוראות בית הדין על החזרת רכוש

524.

נתחייב אדם בבית דין צבאי על עבירה לגבי רכוש לא לו, ומצאו ברשותו את הרכוש או חלק ממנו או דבר שנרכש תמורתו, רשאי בית הדין להורות בגזר דינו כי מה שנמצא ברשות העבריין כאמור יימסר למי שנראה כבעל הרכוש.

החזרת רכוש שלא בגזר דין

525.

רכוש שהגיע לידי חייל בקשר לבדיקה או חקירה בעבירה או לדיון אחר בה לפי חוק זה, ולא ניתנה על הרכוש הוראה לפי סעיף 524, יכול אותו חייל או מי שטוען זכות על הרכוש לבקש מנשיאו של בית דין צבאי מחוזי שיורה כיצד לנהוג ברכוש, והנשיא יחליט על הבקשה לאחר ששמע את דעתו של תובע צבאי.

שמירת זכויות

526.

אין האמור בסעיפים 523524 ו-525 בא לגרוע מזכותו של אדם שלא נתחייב בדין, לתבוע לעצמו מידי המדינה רכוש שהוחרם לפי סעיפים אלה, או מידי אדם רכוש שנמסר לו לפיהם.

הזמנת חיילים כעדים

527.

עד שהוא חייל, פרט למי שחוק זה חל עליו לפי סעיף 6 או 7, יוזמן על ידי בית הדין כפי שייקבע בפקודות הצבא, ואפשר יהיה לכפות את היענותו להזמנה בדרך שתיקבע בהן.

הזמנת עדים אחרים

528.

(א)

עד שאינו חייל, או עד שחוק זה חל עליו לפי סעיף 6 או 7, יוזמן בדרך שמזמינים עדים לבית משפט השלום, ובשינויים אלה:

(1)

ההזמנה תהיה חתומה בידי נשיא בית הדין או בידי מי שהוסמך לכך על ידיו, או בידי אב בית הדין;

(2)

מוסר ההזמנה יכול להיות גם חייל;

(3)

ההזמנה תהיה על טופס שדוגמתו נקבעה בתקנות.

(ב)

שיעורי התשלומים שישולמו לעדים כאמור בתורת דמי נסיעה, שכר בטלה ודמי לינה יהיו כשיעורים המשתלמים בבתי המשפט.

צו להבאת עד שהוזמן ולא בא

529.

עד כאמור בסעיף 528 שהוזמן לבוא ולא בא, והוכח לבית הדין כי הוזמן כהלכה, רשאי אב בית הדין ליתן לשוטר צו בחתימת ידו לאסור את העד ולהביאו לפני בית הדין.

צו הבאה במקום הזמנה

530.

היה אב בית הדין משוכנע, על סמך עדות בשבועה, כי עד שהוא אומר להזמינו לפי סעיף 528 לא ייענה להזמנה, רשאי הוא לתת צו כאמור בסעיף 529 במקום ההזמנה להעיד.

דין צו הבאה

531.

צו כאמור בסעיף 529 דינן לגבי שוטר וכל אדם אחר, כדין צו מאסר לשם כפיית התייצבות שניתן על פי סעיף 21 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה על פי כתב-אישום).

הזמנת עדים על ידי שופט-חוקר

532.

האמור בסעיפים 527 עד 531 לגבי בית דין או אב בית הדין, יחול על שופט-חוקר בתיאומים לפי הענין.

הורדה מדרגה בשל עבירה שיש עימה קלון
[תיקון: תשס"ד-8]

533.

(א)

בסעיף זה –

"בעל דין" – הנידון וכן התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידו;
"נידון" – מי שהועדה דנה בענין הורדתו מדרגה, כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג);
"רשויות אכיפת החוק" – משטרת ישראל, רשויות התביעה וכל גוף אחר שקבע שר הביטחון בצו;
"רשויות הביטחון" – צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי וכל גוף אחר שקבע שר הביטחון בצו;
"שופט בדימוס" – מי שהיה שופט כמפורט להלן ויצא לקצבה או פרש:

(1)

שופט צבאי-משפטאי;

(2)

שופט כמשמעותו בחוק בתי המשפט;

(3)

שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה.

(ב)

אדם שנתחייב על ידי בית משפט או בית דין אחר, למעט בית דין צבאי, בעבירה שיש עמה קלון, והוא בדרגת רב סמל ראשון לפחות, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו, רשאית ועדה, בראשות שופט בדימוס שהוא קצין בדרגת אלוף משנה לפחות, להורידו מדרגתו ולקבוע את הדרגה שאליה יורד; הרכב הועדה, המקרים שבהם תדון וסדרי הדיון בה ייקבעו בפקודות הצבא (בסעיף זה – הועדה), ובלבד שחבר הועדה לא יהיה מי שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון ושלפחות אחד מחברי הועדה שאינו היושב ראש יהיה קצין בעל הכשרה משפטית.

(ג)

הורה אדם שהוא קצין, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו, בביצוע מעשה המהווה לכאורה עבירה שיש עמה קלון, אך לא נתחייב בדין בעבירה כאמור, לרבות בשל הסדר טיעון או הסדר אחר עם רשויות אכיפת החוק או רשויות הביטחון, יחולו עליו הוראות סעיף קטן (ב), בשינויים המחויבים, אף שלא נתחייב בדין כאמור, ובלבד שלא זוכה בדין בשל אותה עבירה.

(ד)

נידון אשר הועדה החליטה להורידו מדרגתו, וקבעה את הדרגה שאליה יורד, וכן התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על ידו, רשאים לערער על החלטת הועדה לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

(ה)

התקופה להגשת ערעור כאמור בסעיף קטן (ד) היא שלושים ימים מיום מתן החלטת הועדה; ניתנה ההחלטה שלא במעמד בעל דין, יחל מנין התקופה להגשת הערעור, לגבי בעל דין שההחלטה ניתנה שלא במעמדו, מן היום שבו נמסרה לו הודעה על החלטת הועדה; נשיא בית הדין הצבאי לערעורים רשאי, לבקשת בעל דין, להרשות הגשת ערעור לאחר שעברו התקופות האמורות.

(ו)

בערעור על החלטת הוערה כאמור בסעיף קטן (ד) ידון בית הדין הצבאי לערעורים בשופט צבאי-משפטאי אחד, ואולם רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לקבוע כי הערעור יידון לפני מותב של שלושה שופטים, ששניים מהם לפחות יהיו שופטים צבאיים-משפטאים; בערעור כאמור לא ישב מי שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון.

הורדה מדרגה בנסיבות מיוחדות
[תיקון: תשס"ד-8]

533א.

הרמטכ"ל רשאי, בנסיבות מיוחדות, שיפרט בהחלטתו, באישור הפרקליט הצבאי הראשי ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להוריד מדרגתו אדם שהוא קצין, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו, ולקבוע את הדרגה שאליה יורד.

חיוב בתשלום נזקים שנגרמו למתקנים
[תיקון: תשל"ז]

534.

נגרם נזק למתקן בצבא, לריהוטו או לכל חפץ אחר שבו או ששייך לו, וועדת חקירה קבעה –

(1)

כי הנזק נגרם במזיד על ידי קבוצת חיילים מסויימת שחנתה או שנמצאה במתקן או בקרבתו;

(2)

את מידת הנזק שנגרם כאמור;

(3)

כי אין אפשרות להוכיח מי מאותם חיילים גרם נזק – רשאי קצין שהוסמך לכך על ידי הרמטכ"ל לחייב את כל החיילים הנמנים עם אותה קבוצה בתשלום דמי הנזק חלק כחלק, אלא שאין לחייב חייל בסכום העולה על החלק השישי משכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא בעת הטלת החיוב.

גביית סכומים שהוטלו על קבוצה

535.

סכום שהוטל על חייל לפי סעיף 534 ייגבה בדרך הקבועה בסעיף 497.

החזרת סכומים שנגנבו

536.

סעיף 534 לא יחול על נזק שאדם פלוני הורשע בדין על גרימתו, ואם הורשע בדין כאמור לאחר שנגבו כספים מאדם אחר לפי אותו סעיף, יוחזרו הכספים למי ששילמם.

ועדות חקירה
[תיקון: תשכ"ד]

537.

שר הבטחון, וכן הרמטכ"ל, רשאי למנות ועדת חקירה לשם חקירת כל ענין הנוגע לצבא, והיא מוסמכת להזמין עדים ולגבות עדויות בשבועה או ללא שבועה. ועדת חקירה יכול שתהיה מורכבת מקצין אחד.

חומר ועדת חקירה לא ישמש ראיה במשפט
[תיקון: תשנ"ח]

538.

(א)

שום דבר שהושמע במהלך חקירתה של ועדת חקירה, בין מפי עד ובין באופן אחר, ושום דין וחשבון של ועדת חקירה, לא יתקבל כראיה במשפט, אלא אם הועמד הנידון לדין על עדות שקר שמסר לאותה ועדת חקירה.

(ב)

בסעיף זה, "משפט" – הליך המתקיים בפני בית משפט או בפני בית דין.

זכותו של חייל בחקירה הנוגעת לשמו הטוב

539.

נתמנתה ועדת חקירה לשם חקירת ענין הנוגע לשמו הטוב של חייל או נתקלה בענין כזה תוך עבודתה, תינתן לאותו חייל הזדמנות להיות נוכח בשעת החקירה לחקור עדים ולהשמיע דברו.

תחקיר צבאי
[תיקון: תשנ"ח]

539א.

(א)

בסעיף זה –

"תחקיר" – בירור שנערך בצבא, בהתאם לפקודות הצבא, בנוגע לאירוע שהתרחש במהלך אימון או פעילות מבצעית, או בקשר אליהם;
"גוף חוקר" – קצין בודק, משטרה צבאית חוקרת או שופט חוקר;
"גוף ציבורי" – משרדי הממשלה, או גוף אחר ששר הבטחון קבעו בצו;
"משפט" – כהגדרתו בסעיף 538(ב);
"קצין בודק" – קצין בודק כמשמעותו בסעיף 252(א)(2) ו-(3).

(ב)

על אף האמור בכל דין, יחולו לענין תחקיר הוראות אלה:

(1)

הדברים שהושמעו בתחקיר, פרוטוקול התחקיר, כל חומר אחר שהוכן במהלכו, וכן הסיכומים, הממצאים והמסקנות (להלן – חומר התחקיר), לא יתקבלו כראיה במשפט, למעט במשפט בשל מסירת ידיעה כוזבת או העלמת פרט חשוב בתחקיר;

(2)

חומר התחקיר יהיה חסוי בפני כל אדם ואולם הוא יימסר, כולו או חלקו, רק לאותם גופים בצבא שהתחקיר דרוש להם לצורך מילוי תפקידם;

(3)

חומר התחקיר לא יימסר לגוף חוקר;

(4)

(א)

חומר התחקיר יימסר לפרקליט הצבאי הראשי או לנציגו, לפי בקשתו, בנוגע לאירוע מסוים או בנוגע לסוגי אירועים;

(ב)

מצא הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו כי חומר התחקיר מגלה חשד לביצוע עבירה, המצדיק בדיקה או חקירה על ידי גוף חוקר, רשאי הוא, לאחר שנועץ בקצין שדרגתו אלוף לפחות, להורות בכתב, לגוף חוקר, לפתוח בבדיקה או בחקירה;

(ג)

הורה הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו לפתוח בבדיקה או בחקירה, יתאר בהוראתו את נסיבות האירוע שבעקבותיו נערך התחקיר, ואת הסיבות אשר בשלן עלה החשד לביצוע העבירה; ואולם לא יצורף להוראה דבר מחומר התחקיר, והיא לא תצביע על חשד כלפי אדם שהיה מעורב באירוע;

(5)

הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר העברת סיכום ממצאי התחקיר או חומר התחקיר, כולו או חלקו, לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו, לצורך מילוי תפקידו בלבד, וכן רשאי הוא לאשר העברת סיכום ממצאי התחקיר לאדם הנוגע בדבר; ואולם לא יועבר חומר או סיכום כאמור, אם קיים חשש כי העברתו תפגע בבטחון המדינה;

(6)

על אף האמור בפסקה (5), חומר התחקיר או סיכום ממצאיו, לא יועבר למי שעורך חקירה פלילית על פי דין;

(7)

ועדת משנה של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, שישיבותיה חסויות, תקבל לפי בקשתה, את חומר התחקיר.

אצילת סמכויות
[תיקון: תשל"ט, תשס"ד-4]

540.

הרמטכ"ל רשאי, מזמן לזמן, לאצול למפקד אחר מסמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, פרט לסמכויותיו לפי סעיף 2א ולפי הסעיפים 158,177(ג)185186187192198212441(ג)462(2) ו-504.

תחולת חוק העונשין
[תיקון: תשמ"ב, תשמ"ז, תשנ"ד, תשס"ד, תשס"ד-4]

541.

פרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לא יחול על ענין שחוק זה חל עליו, אולם –

(1)

סעיף 63 לאותו חוק יחול הן לגבי עבירות צבאיות והן לגבי עבירות שאינן עבירות צבאיות, אך לא יחול על נידון שהוא חייל בשירות חובה;

(2)

סעיפים 3535א3640414261 ו-62 לאותו חוק יחולו לגבי עבירות שאינן עבירות צבאיות;

(2א)

סעיף 87 לאותו חוק יחול הן לגבי עבירות צבאיות והן לגבי עבירות שאינן צבאיות, ואולם לענין חייל כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "חייל"שבסעיף 1: לא יתנה בית הדין את דחיית ביצוע עונשו במתן ערובה.

(3)

(א)

האמור בסימן ב'1 לאותו פרק (להלן – סימן ב'1) יחול הן לגבי עבירות צבאיות והן לגבי עבירות שאינן צבאיות בשינויים הבאים:

(1)

עבודת שירות שבית דין צבאי יהאא מוסמך לקבוע תהא עבודה ציבורית כמשמעותה בסימן ב'1 במסגרת הצבא (להלן – עבודה צבאית);

(2)

הסמכויות הנתונות בסימן ב'1 לממונה, למפקח, למנהל הכללי של שירות התעסוקה ולנציב בית הסוהר יהיו נתונות, לגבי נידון שבית דין צבאי קבע כי ישא עונשו בעבודה צבאית (להלן – אסיר בעבודה צבאית), למי שהרמטכ"ל מינה לכך באישור שר הביטחון;

(3)

הסמכויות הנתונות בסימן ב'1 לבית המשפט יהיו נתונות לבית דין צבאי, ואולם הסמכות הנתונה לבית המשפט המחוזיבסעיף 51ט(ג) בסימן ב'1 תהיה נתונה לנשיאו של בית הדין הצבאי המחוזי, והסמכות הנתונה לבית המשפט בערעור על החלטות לפי סעיפים 51ט(ג) ו-51י(ב) בסימן ב'1 תהיה נתונה לשופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים.

(4)

הסמכויות הנתונות לבית דין צבאי בסעיף זה, תהיינה נתונות לו גם לגבי עונש מחבוש.

(ב)

על אסיר בעבודה צבאית יוסיפו לחול הדינים החלים על כל חייל, בכפוף לאמור בתקנות לפי סעיף קטן (ג).

(ג)

סמכויות שר המשטרה לפי סימן ב'1 יהיו נתונות לשר הבטחון והוא יהיה רשאי להתקין תקנות לביצוע האמור בפסקת משנה (א) לגבי אסיר בעבודה צבאית, לרבות בענין תשלומים לאסיר או תמורתם, ניכויים מהם, הפסקה בעבודה בשל מחלה או סיבה אחרת, סדרי דין בערעור ובעתירה לפי סעיף 51ט(ג) בסימן ב'1 ומועד שמיעתם וכן בענין זכויותיו וחובותיו של אסיר בעבודה צבאית.

עדכון אחרון ( ראשון, 26 יולי 2009 00:35 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 2 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר