Home מחיקת רישום פלילי צבאי

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
מחיקת רישום פלילי צבאי
רישום פלילי | מחיקת רישום פלילי צבאי | תעודת יושר PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י מחיקת רישום פלילי צבאי   
שלישי, 23 נובמבר 2010 23:36

רישום פלילי | מרשם פלילי | מחיקת רישום פלילי צבאי | תעודת יושר


מרשם פלילי מי ומהו?


משטרת ישראל מחויבת על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (1981)  לנהל רישום על כל אדם שהורשע או ניתנה לגביו החלטה בחוק. רישום זה מכונה המרשם הפלילי. למעשה,  המרשם הפלילי הוא אותו מאגר מידע המנוהל על ידי משטרת ישראל וכולל רישום על תיקי חקירה, הרשעות והחלטות שיפוטיות. המרשם הפלילי כולל פרטים על תיקי חקירה של המשטרה או של גורמים אחרים המחויבים בהעברת דיווח למשטרה, לדוגמה: מצ"ח – משטרה צבאית חוקרת לגבי תיקים פלילים שנתפתחו כנגד חיילים או מע"מ, מכס, מס הכנסה – החוקרים לגבי עבירות מס.

המרשם הפלילי מתעדכן כעניין של יום יום על פי עדכון של משטרת ישראל והרשויות האחרות בעת פתיחת תיק חקירה. ולאחר מכן מתעדכן שוב כשהתקבלה החלטה בנוגע לאותו תיק חקירה – אם סגירת התיק מחוסר אשמה, חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, או אם ניתן פסק דין מרשיע או מזכה ע"י בית המשפט או בית הדין הצבאי.

ככלל, בניגוד לעדכון הרישום הפלילי כבר בעת שנפתח תיק חקירה כנגד אזרח – רישום המכונה מב"ד, הרי שלגבי חיילים שנפתחה כנגדם חקירת מצ"ח שלא מערבת את מ"י, לא יהיה רישום במרשם הפלילי על עצם פתיחת התיק (מב"ד)|, והרישום הפלילי יתעדכן רק לאחר הרשעה בבית הדין הצבאי בעבירה הנושאת עימה רישום פלילי על פי התקנות.

אמינות ועדכניות המרשם הפלילי חשובים מאוד מאחר שהמרשם הפלילי משמש את משטרת ישראל וגורמים רבים נוספים בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות.

קיומו של רישום פלילי עלול להגביל את האפשרות לעסוק במקצועות מסויימים. ההגבלה על העיסוק היא רק עקב הרשעה בעבירות מסוג מסויים / תיקי מב"ד, בחלקם ההגבלה היא רק לפרק זמן המוגדר בחוק. באתר משרד המשפטים קיימת רשימה רחבה של מקצועות בהם נבחן עברו הפלילי. למשל – סוכני מכס, מתווך מקרקעין, נהג מונית, קבלן, סוכן ביטוח, מהנדס רשות מקומית, שופט,  מבקר פנים בגוף ציבורי וכד'.

מחפש עו"ד שיבצע עבורך מחיקת רישום פלילי לחץ כאן

מסירת מידע מהמרשם לגורם שלישי – גופים ציבוריים, מעסיקים פרטיים וכיוצ"ב


ככלל, לגוף ציבורי או פרטי אסור לדרוש מאדם להמציא תדפיס של רישום פלילי. איסור זה חל גם למשל בנוגע לקבלת עובד לעבודה, קבלת אדם בועדת קבלה ליישוב וכיוצ"ב.

ישנם גופים לא רבים שזכאים לקבל את הרישום הפלילי, זכות הניתנת להם מתוקף חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, המפרט לאילו גופים מותר לקבל המרשם הפלילי ובאילו מקרים. גופים אלה זכאים לקבל את העתק הרישום הפלילי ישירות ממשטרה ישראל, והם לא יזקקו לשירותיו של אותו אדם לצורך קבלתו, אלא פועלים עצמאית מול משטרת ישראל.

ככלל, המידע המופיע בתדפיס הפלילי הוא חסוי והשגתו בדרך שאינה חוקית היא עבירה פלילית על פי סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי תקנות השבים, גם כאשר בעל התדפיס מסכים למסור את התדפיס. דהיינו: אף אם עובד מסכים למסור למעבידו את תדפיס הרישום הפלילי שלו, עצם הדרישה למוסרו הינה בעייתית. העונש הקבוע בצידה של העבירה האמורה, הינו עד שנתיים מאסר.

מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגורם שלישי תתקיים במקרים הבאים:

אדם המבקש לקבל או לחדש רישיון או זכות מגורם המוסמך על פי החוק. למשל, השתתפות במכרז מטעם גוף ציבורי או קבלה לעבודה בגופים מסוימים (למשל מ"י או שב"כ), כאשר אותו גורם רשאי להביא בחשבון את העבר הפלילי של אותו אדם.
אדם המבקש להעביר את המידע לרשות ממלכתית זרה או נציגות ישראלית בחו"ל
אדם שמבקש לאמץ ילד מחו"ל.

העברת המידע לגוף הזכאי לקבל אותו מותנית בהסכמת האדם שהרישום הפלילי בעניינו מתבקש. בכל מקרה, המידע שיועבר יוגבל למידע אותו רשאי אותו גוף לקבל על פי הקבוע בחוק. גופים שונים רשאים לקבל על פי חוק סוגים שונים של מידע. למשל, ישנם גופים שלא יקבלו מידע על תיקים סגורים או על תיקי מב"ד.

על פי המידע באתר הממשלה (gov.il) בקשה למסירת מידע יכולה להתבצע באחת משתי דרכים:

1.    הגוף הזכאי לקבל מידע פלילי יפנה ישירות למדור מידע פלילי. במקרה זה על האדם לתת הסכמתו בכתב להעברת המידע.
2.    פנייה ישירה של אותו אדם לתחנת המשטרה כדי להוציא תעודה בדבר העדר מרשם פלילי (תעודת יושר) באמצעות טופס בקשה לאישור בדבר היעדר רישום פלילי / תיקים תלויים ועומדים.בקשה זו אפשרית רק במקרים של בקשה להעברת המידע לרשות ממלכתית זרה / ישראלית בחו"ל או לאימוץ. העברת המידע לרשות זרה יתבצע דרך הנציגות הזרה בארץ או נציגות ישראלית בחו"ל בלבד

מחפש עו"ד שיבצע עבורך מחיקת רישום פלילי לחץ כאן

תעודת יושר


תעודת יושר היא כינוי לתעודה בדבר העדר מרשם פלילי. לצורך קבלת תעודת יושר, על האדם המבקש הוצאתה לפנות לתחנת המשטרה  ולהגיש בקשה מתאימה. לבקשה יש לצרף מסמכים שונים בהתאם לסיבת הבקשה. במשטרה יש למלא טופס בקשה לאישור בדבר היעדר רישום פלילי / תיקים תלויים ועומדים. כשהמידע צריך להימסר לרשויות זרות או ישראליות בחו"ל יש גם לצרף דרכון וצילום הדרכון. פרטים נוספים לגבי אופן מילוי הבקשה והמסמכים שיש לצרף אליה ניתן למצוא באתר gov.il.


התיישנות הרשעות ומחיקת הרשעות


בית משפט הדן באישום פלילי שהוגש בכתב אישים כנגד אדם, קובע בסופו של הליך אם האדם הורשע או זוכה. אם הורשע אותו אדם תירשם ההרשעה ברישום הפלילי. לכל הרשעה מוגדרות שתי תקופות: תקופת התיישנות ותקופת מחיקה.
תקופת ההתיישנות - תקופת ההתיישנות של פסקי דין והחלטות של בית משפט נקבעת על פי סעיפים 14 ו-15 בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. לאחר שמסתיימת תקופת ההתיישנות של הרשעה, רק גופים מסוימים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע על הרשעה זו.

תקופת ההתיישנות משתנה ומושפעת מהעונש שהוטל. למשל: אם אדם הורשע ולא הוטל עליו עונש מאסר בפועל, אלא מאסר על תנאי או קנס בלבד – תקופת ההתיישנות תעמוד על שבע שנים אם הוטל עונש של מאסר עד שנה אחת – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר ועוד שבע שנים; אם הוטל מאסר מעל שנה ועד 5 שנים – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר בפועל שהוטלה ועוד כפל התקופה, אך לא יותר מ- 15 שנים; וכיוצ"ב.
תקופת מחיקה – בדרך כלל הרשעה שעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות שלה תיחשב כהרשעה שנמחקה.
 כפי המבואר לעיל, חוק המרשם הפלילי מתייחס למחיקת רישום פלילי בחלוף שתי תקופות מצטברות – תקופת ההתיישנות יחד עם תקופת המחיקה.
יש לציין כי אם הורשע אותו בעבירה נוספת מתחילה הספירה מחדש.

משמעות המחיקה - ההרשעה לא נמחקת פיזית ממאגר המידע, אולם לאחר תקופת המחיקה, רק מספר מצומצם מאוד של גופים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע על הרשעה שנמצאת בתקופת המחיקה שלה.
ישנם סוגים מסוימים של הרשעות או החלטות לגביהן נקבע שהכניסה לתקופת המחיקה תהיה קצרה יותר. למשל, אם הסתיים ההליך באי הרשעה ובהטלת צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, חוק המרשם הפלילי קובע תקופת מחיקה של 5 שנים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

גם בחלוף תקופות ההתיישנות והמחיקה, לא תמיד נמחקת העבירה באופן אוטומטי, ולמרות שעברה תקופת המחיקה, לא נמחק הרישום הפלילי. במקרים אלה, נדרשת הגשת בקשה מנומקת ומקצועית למשטרת ישראל למחיקת הרישום הפלילי.

יודגש כי אדם שנשאל על עברו הפלילי אינו חייב לחשוף מידע על הרשעה שהתיישנה או נמחקה לגוף שאיננו רשאי לקבל מידע זה על פי המפורט בסעיף 16 לחוק.


מחיקה וביטול של רישום פלילי


מאגר המרשם הפלילי כולל גם רישום של תיקים סגורים. קיימות מספר עילות לסגירת תיק פלילי, ביניהן, חוסר ראיות, חוסר אשמה או חוסר עניין לציבור. רבים סבורים שעברם נקי מאשמה. עם זאת, די בכך, שנפתח נגד אדם תיק פלילי, והוחלט לסגור את התיק מ"חוסר ראיות" או מ"היעדר עניין לציבור", בכדי שתדפיס הרישום הפלילי לא יהיה נקי.

במקרים שבהם נמצא כי אין למשטרה צורך בניהול רישום של תיק שנסגר מסיבה כלשהי, רשאי ראש האגף לחקירות ולמודיעין להורות על ביטול הרישום.

באתר הרשמי של הממשלה נמסר כי הקריטריון לביטול רישומי תיקים סגורים הוא הזמן שחלף מאז התרחשות האירוע נשוא החקירה, בחלוקה בין בגירים לקטינים. לגבי בגיר – אם חלפו  עשר שנים מיום האירוע במקרה של עבירה המוגדרת כפשע או בחלוף שבע שנים מיום האירוע עבור עבירה המוגדרת כעוון. לגבי קטין - בחלוף שבע שנים מיום האירוע במקרה של עבירה המוגדרת כפשע או בחלוף חמש שנים מיום האירוע עבור עבירה המוגדרת כעוון.
בנוסף, כאשר חלף פרק הזמן הדרוש נשקלים קריטריונים נוספים בבקשת ביטול הרישום, כגון: כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של אותו אדם; על שם המבקש; מהות העבירות המיוחסות לו ומידת חומרתן; צורכי המשטרה בשמירת הרישום.

 מחפש עו"ד שיבצע עבורך מחיקת רישום פלילי לחץ כאן

חנינה - דרך נוספת לגרום למחיקת הרישום הפלילי


בקשת חנינה, שמוגשת לנשיא המדינה ונדונה על ידו, יכולה להתייחס לא רק למידת העונש שהוטל בבית משפט, אלא גם על מחיקת הרישום הפלילי או קיצור תקופת ההתיישנות של העבירה.
שיקולים שונים נשקלים בעת קבלת החלטה בבקשת חנינה, לעיתים כאלו שלא היו בפני בית המשפט עת הרשיע או גזר את העונש, או שיקולים שנוצרו עם הזמן, או שחלוף הזמן מאז ההרשעה גרם להם. השיקולים של לשכת הנשיא הם שיקולים נרחבים יותר מאשר שיקולים משפטיים. בבקשת החנינה רצוי להציג שיקולים שלא היו בפני בית המשפט עת גזר את העונש. השיקום הוא שיקול חשוב ומרכזי ורצוי להציג ראיות המעידות על שיקום.
מחפש עו"ד שיבצע עבורך מחיקת רישום פלילי לחץ כאן
 
 
 
ביטויי חיפוש שכיחים לחיפוש רישום פלילי הם:  מרשם פלילי, nrao pkhkh ,מחיקת רישום פלילי , njhe, rhauo pkhkh ,תעודת יושר | 

מחיקת רישום פלילי צבאי

מחיקת רישום פלילי |  delete-criminal-record | حذف سجل جنائي  | Crime-Record | delete-criminal-record
עדכון אחרון ( שלישי, 21 דצמבר 2010 15:45 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 58 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר