Home חנינות | חנינה

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
חנינות | חנינה
חנינות | חנינה | חנינות חגי תשרי PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י חנינות   
שני, 08 נובמבר 2010 15:06

חנינות בצבא | חנינה | חנינות חגי תשרי | חנינות קצין משטרה צבאית

 בחודשי הקייץ מסגירים עצמם עריקים רבים לידי המשטרה הצבאית.
תופעה זו מוכרת לכל ונגרמת בעיקר לאור תיקון שנעשה בתקנות השיפוט הצבאי משנת 2008
תקנות אלו מעניקות לגורמי הצבא אפשרות וסמכות להעניק חנינות ב"בוהל מזורז"
נוהל זה קובע על פי חגי הדתות השונים אפשרויות מתן חנינה ע"י קצין משטרה צבאית
נוסח התיקון לחוק חנינות בחגי תשרי מובא כאן במלואו
בהמשך לחוק נביא מאתר הפרקליטות הצבאית את נוהל מתן החנינות אשר הוגדר על ידם

================================================
מחפש עו"ד שיבצע עבורך הגשת בקשה לחנינה לחץ כאן עכשיו!
================================================
 
 

תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשס"ח 2008-


בתוקף סמכותי לפי סעיף 503 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 11955- (להלן - החוק), אני
מתקין תקנות אלה:
1. בתקנותהשיפוטהצבאי (בתי סוהר צבאיים),התשמ"ז 21987- (להלן -התקנותהעיקריות),
אחרי הכותרת "פרק ד': קבלת כלואים ושחרורם" יבוא: "סימן א': קבלת כלואים".
2. אחרי תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא "סימן ב': נהלי שחרור והפחתת עונש".
3. אחרי תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא:
"סימן ג': הקדמת שחרור לרגל חג
הגדרות 25 א. בסימן זה -
"חג" -
( 1) לגבי כלואים בני הדת היהודית או כלואים שאינם בני אחת
הדתות המנויות בפסקאות ( 3) עד ( 5) - גם יום כיפור ופסח;
( 2) לגבי כלואים בני העדה הדרוזית - גם חג נבי שועייב ועיד אל
אדחא;
( 3) לגבי כלואים בני הדת המוסלמית והצ'רקסית - גם עיד אל פיטר
ועיד אל אדחא;
( 4) לגבי כלואים בני הדת המוסלמית והצ'רקסית - גם עיד אל פיטר
ועיד אל אדחא;
( 5) לגבי כלואים בני הדת הנוצרית - גם חג המולד וחג הפסחא;
"יום החג" - יומו הראשון של החג;
"מאסר בפועל" - למעט מאסר לריצוי בדרך של עבודה צבאית.
תנאים להקדמת
שחרור לרגל חג
25 ב. נידון כלוא למחבוש או למאסר בפועל, רשאי קמצ"ר להורות על
הפחתת עונשו לתקופה מרבית של שמונה ימים, כך שישוחרר בערב החג,
וזאת בהתקיים התנאים המצטברים האלה:
( 1) מלבד ההרשעה שבשלה נושא הכלוא את עונש המחבוש או
המאסר, יש לחובתו לא יותר מהרשעה אחת קודמת, שבשלה ריצה
עונש מאסר או מחבוש;
( 2) תקופת ריצוי עונשו מסתיימת ביום החג או בתוך 7 ימים לאחריו;
( 3) ביום החג ריצה הכלוא מחצית לפחות מהעונש שהוטל עליו;
( 4) התנהגות הכלוא בבית הסוהר היתה טובה והתקבלה המלצה
להקדים את השחרור מאת מפקד בית הסוהר שבו מרצה הכלוא את
עונשו;
( 5) לגבי אסיר - פסק הדין בעניינו חלוט; לגבי חבוש - הוא מרצה
עונש בן למעלה מ– 14 ימים.
הוספת כותרת -
סימן א' לפרק ד'
__________
1 ס"ח התשט"ו, עמ' 171 .
2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 294 .
הוספת כותרת -
סימן ב' לפרק ד'
הוספת סימן ג'
לפרק ד'
קובץ התקנות 6667 , כ"ב בניסן התשס"ח, 859 27.4.2008
דין שחרור לרגל
חג של עבריין
מין כדין שחרור
על תנאי
25 ג. שחרור לרגל חג של עבריין מין כהגדרתו בסעיף 510 (ד) לחוק, יראוהו
כשחרור לפי אותו סעיף, והוראותיו יחולו בשינויים המחויבים."
ח' בניסן התשס"ח ( 13 באפריל 2008 )
(חמ 3-1349 ) אהוד ברק
שר הביטחון
מקור ההוראה מאתר הכנסת:

 
================================================
מחפש עו"ד שיבצע עבורך הגשת בקשה לחנינה לחץ כאן עכשיו!
================================================
 

כל מי שנשפט בבית דין צבאי או בבית המשפט הצבאי שפעל בלוד, יכול ורשאי לפנות לנשיא המדינה ולבקש כי תבחן בקשתו להתערבות הנשיא בעניינו – בין אם על דרך של הקלה בעונש, בין אם על דרך של קיצור תקופת מחיקת הרשעתו ובין אם על דרך של חנינה מלאה.את הבקשה יש לשלוח ללשכת נשיא המדינה, רח' הנשיא 3, ירושלים.  ובמקביל יש להעביר העתק מן הבקשה למדור חנינות בפרקליטות הצבאית, ביה"ס למשפט צבאי, מדור חנינות, ד.צ 03608, צה"ל.


על הבקשה להיות חתומה ולכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר אישי, כתובת וטלפון, מספר ההליך הפלילי ומקום השיפוט, סוג העבירה, תיאור הנסיבות, העונש שהוטל והטעמים לבקשה. בין הטעמים ניתן למנות שירות צבאי תקין (רצוי לתמוך זאת בהמלצות מפקדים, תעודות הצטיינות או תעודות המעידות על הישגים מיוחדים וצבא ובאזרחות), נסיבות אישיות מיוחדות, תרומה לחברה וסיבות חדשות, אם ישנן, מאז ההרשעה.  יש לצרף לבקשה מסמכים התומכים בטענות, והמאמתים את האמור בנימוקי הבקשה.

לאחר שהתקבלה בקשת החנינה בבית הנשיא, והועברה לטיפול מדור חנינות, פונה מדור חנינות לגורמים שונים הנוגעים בדבר על מנת לקבל מהם מידע או חוות דעת, הדרושים לצורך גיבוש ההמלצה. בתום איסוף כל המידע הדרוש, נכתבת חוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי או סגנו לגבי הבקשה, וזו מועברת לעיונם ולחוות דעתם של ראש אכ"א, הרמטכ"ל ושר הביטחון. חוות דעתו של שר הביטחון עוברת לנשיא המדינה למתן החלטתו, והחלטת הנשיא נמסרת ישירות למבקש. הטיפול בחנינה הינו תהליך ממושך, לאור מורכבותו וריבוי הגורמים הנוטלים בו חלק.

ככלל, כל מקרה ישקל ויבחן בהתאם לנסיבותיו, בשים לב, בין היתר, לטיב העבירה וחומרתה, עבר פלילי, השירות הצבאי בסדיר ובמילואים, נסיבותיו האישיות של המבקש, חלוף הזמן ונסיבות חדשות מאז ההרשעה והבעת חרטה.

 רוצה סיוע בהגשת בקשה לחנינה לחץ כאן עכשיו!

 
המידע אודות חנינות בצבא הינו במקור מאתר הפרקליטות הצבאית

http://www.law.idf.il/462-he/Patzar.aspx

חנינות | חנינה | חנינות חגי תשרי | jbhbu, | jbhbv | jbhbu, jdh ,arh | jbhb, tku;
חנינה צבאית | חנינה מכלא צבאי | חנינת אלוף פיקוד | כנינה | חנינא
עדכון אחרון ( ראשון, 26 דצמבר 2010 16:20 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 77 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר