Home ערעור מעצר ערעור מעצר - היעדרות משירות לתקופה של 216 ימים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
ערעור מעצר - היעדרות משירות לתקופה של 216 ימים PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י ערעור (מעצרים) 91/10   
ראשון, 13 פברואק 2011 11:11
     
בבית הדין הצבאי לערעורים
בפני:
אל"ם אבי לוי - שופט
בעניין:
התובע הצבאי הראשי - המערער (ע"י ב"כ, סא"ל מוריס הירש; סגן לירן קליין קל)
נ ג ד
טור' מיכאל קלנדריוב - המשיב (ע"י ב"כ, סגן אבי פינרסקי)
ערעור על החלטה של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל שניתנה בתיק מט/1041/10 (רס"ן אחסאן חלבי – שופט) בתאריך 7/9/2010. הערעור התקבל.
ה ח ל ט ה
המשיב, טור' קלנדריוב מיכאל, הואשם ע"י התביעה הצבאית בהיעדרות משירות לתקופה של 216 ימים, שהסתיימה ביום 8/8/2010. בעקבות מעצרו והגשת כתב האישום, ובהסכמת שני הצדדים, הורה בית-הדין המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל על החזקתו של המשיב במעצר פתוח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, כאשר הסנגור שמר לעצמו את הזכות לבקש לעיין מחדש בהחלטה זו, בלא צורך להצביע על שינוי הנסיבות.
ואכן, הבוקר, ביקש הסנגור עיון מחדש בהחלטת המעצר הפתוח ועתר לשחרורו המלא של המשיב. הטעם העיקרי, אשר הסתתר מאחורי בקשה זו נעוץ היה בכך, שטרם נקבע למשיב פרופיל רפואי ראשון, זאת למרות שגויס לפי סעיף 12 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, זה מכבר, ולמרות שהוחזק תחילה במסגרת מתקני כליאה ואחר-כך במעצר פתוח במיטב תקופה הארוכה הרבה משלושים הימים הקבועים לכך בחוק.
כבוד השופט רס"ן אחסאן חלבי נעתר לבקשת ההגנה והורה, בהחלטתו, על שחרורו המלא של המשיב מהמעצר. השופט המלומד ציין בהחלטתו, כי אין מחלוקת בין הצדדים, שהמשיב היה בחזקת הצבא למעלה מחודש ימים עוד ממהלך כליאתו הקודמת, ומכאן שעל פי הדין, היה שחרורו מתחייב עוד טרם תחילת ההיעדרות הנוכחית, על כל המשתמע מכך. השופט המלומד ציין גם, כי אין מחלוקת בין הצדדים, כי אף לאחר הגשת כתב האישום באשר להיעדרות הנוכחית, לא שקדו רשויות הגיוס ביחידת מיטב להורות על שחרורו של המשיב מהשירות הצבאי כמתחייב מלשון החוק, וכי הדבר לא נעשה, אף חרף פנייה של ההגנה.
השופט המלומד המשיך וציין, כי שעה שניתן להחזיק אדם במעצר פתוח רק היכן שמדובר במי שמוגדר כחייל, אין ניתן להמשיך ולהחזיק בנאשם כאן במעצר פתוח בהסתמך על הגדרתו הפורמאלית כחייל, כאשר מעמדו כחייל נובע מכך, שהרשויות אינן ממלאות אחר הוראות החוק, המחייבות את שחרורו. ממשיך השופט המלומד ומדגיש, כי ברור לכול, שאילו קיימו רשויות הגיוס את הדין והנאשם היה משוחרר מהשירות הצבאי כמתחייב, לא הייתה עולה בקשה לעצור אותו במעצר פתוח כלל, ויכול שהייתה מתבקשת חלופת מעצר, האפשרית לגבי מי שאיננו חייל. מטעם זה, כמו גם "מן הטעם העקרוני, הנוגע לכיבוד החוק על ידי רשויות הפועלות לפי החוק", מצא השופט המלומד, כי "אין מנוס משחרור הנאשם מן המעצר הפתוח".
התביעה הצבאית לא השלימה עם החלטה זו, וערערה עליה לפניי. הדיון בערעור נקבע לשעות הערב. התביעה טענה במסגרת ערעורה, כי מאחר שהמשיב עודנו חייל, אין כל קושי בהחזקתו במעצר פתוח. התביעה הדגישה את העובדה, שקיימות ראיות לכאורה לביצוע העבֵרה המיוחסת למשיב, והתבססה על שלוש היעדרויותיו הקודמות על מנת להראות, כי עילות מעצר קיימות לגבי המשיב למכביר. לפיכך, עתרה התביעה, ששחרורו של המשיב ייעשה לאחר תום כליאתו, וכי עד אז יוחזק במעצר פתוח ביחידה.
במישור העקרוני, מקובלת עליי ההנמקה של הערכאה הראשונה. פסק-דינו של בית-דין זה במסגרת ע/111/07 טור' סמורגונסקי נ' התובע הצבאי הראשי (2010) קובע קביעות ברורות וחד משמעיות. באותו פסק-דין, עמד בית-דין זה, בהרכב בראשות כבוד הנשיא, ובהשתתפות המשנה לנשיא, כי על מנת להבטיח פגיעה סבירה ומידתית במי שמגויס לפי סעיף 12 לחוק שירות בטחון, מחויבות הרשויות לבדוק את כושרו של המגויס בטרם יוצב בתפקיד צבאי, שכן גיוס בלא קביעת כושר לשירות פוגע בזכויות. בית-הדין הוסיף והדגיש, כי המחוקק גילה דעתו, כי הארכת התקופה, שבה אדם הוא חייל, שכושרו לא ידוע, תיעשה במשורה, ולאחר שגורם בכיר הפעיל שיקול דעת קפדני מן הטעם, שיש להגביל סטטוס מעין זה. בית-הדין המשיך והדגיש, כי המחוקק מצא את נקודת האיזון, שבין האינטרסים המתנגשים בתקופה בת חודש ימים ובאפשרות הארכה מדודה מטעמים מיוחדים. צוין כי, "אין 'להגמיש' אפוא, את פרק הזמן הקבוע בסעיף זה". הוסיף בית-הדין וקבע, כי באין שחרור כדין, נותר המגויס חייל לעניין תחולת חוק השיפוט הצבאי, אך נוכח חלוף המועד, על הרשות לשחררו מן השירות. במצב שכזה, ניתן לשוב ולגייסו לפי חוק שירות בטחון בדרך המלך (סעיפים 5 ו-13 לחוק שירות בטחון).
משמעות פסק-הדין האמור הינה, כי מוטלת על הרשות חובה לדאוג לקביעת פרופיל רפואי למי שגויס לפי סעיף 12 לחוק שירות בטחון תוך תקופת חודש הימים או תוך כל תקופה מוארכת על פי הפרוצדורה הקבועה בחוק. אם הרשות לא עמדה במחויבות זו, מוטלת עליה חובה לשחרר את המגויס משירות ורשאית היא לפנות למסלול הרגיל של גיוס לאחר קביעת פרופיל. לא פעלה הרשות על פי חובתה זו, נותר המגויס חייל לכל דבר ועניין. עם זאת, עניין לנו בחייל, אשר הותרתו בתקופה זו בשירות איננה עולה בקנה אחד עם חובותיה של הרשות על פי הדין, כפי שפורש על ידי בית-הדין הצבאי לערעורים.
טרוניתו של השופט קמא המלומד, במסגרת החלטתו, הינה במקומה, אך סברתי, כי התוצאה הסופית, שאליה הגיע, לא הייתה מוצדקת. דרך המלך בסיטואציה אשר נוצרה כאן, הינה לטעמי, מתן הוראה לרשויות מיטב לשחרר את המשיב משירות צבאי, ולאחר הוצאה לפועל של שחרור זה, קביעת אופי ההגבלה על חירותו, כמתחייב מהראיות לכאורה ומעילות המעצר, וכנגזר מהיותו אזרח. סבורני, כי דרך של שחרורו המלא מכל הגבלה על חירות חוטאת לחששות הכבדים, הטמונים בעילות המעצר, המתקיימות בלי ספק בעניינו.
בנסיבות הללו, ומפאת החג הממשמש ובא, מצאתי לנכון לנקוט במקרה זה בדרך, אשר תוציא לפועל את חובת הרשות מחד גיסא, אך תמנע פגיעה בלתי מוצדקת במשיב מאידך גיסא.
א. על מפקד מיטב למלא את חובתו על פי סעיף 12 לחוק שירות בטחון, כפי שפורשה בפסק דינו של בית-דין זה בפרשת סמורגונסקי ולשקול את שחרורו של המשיב משירות צבאי. מפקד מיטב מתבקש לעשות כן עד ליום א', 12/9/2010.
ב. לנוכח קיומן של ראיות לכאורה לביצוע העבֵרה ועילות מעצר מובהקות, שעניינן חשש להימלטות מאימת הדין, חשש לאי-התייצבות לשירות וחשש לפגיעה קשה במשמעת הצבא, ימשיך המשיב לשהות במעצר פתוח עד ליום א' 12/9/2010 בשעה 18:00. עם זאת, ייצא המשיב לחופשת חג מהמעצר הפתוח מחר, ערב החג, ביום 8/9/2010 עד השעה 10:30, ועליו לשוב למיטב ביום א' 12/9/2010 עד השעה 10:00.
ג. הליך שחרורו מהשירות יבוצע במידת האפשר כבר ביום א'. במידת הצורך, יימסרו בידיו זימונים לבדיקות רפואיות לשקילת גיוסו מחדש.
ד. על המשיב להתייצב ביום א' עד השעה 15:00 ולאחר תום ההליכים במיטב בבית-הדין ביפו לדיון, אשר מטרתו שקילת תנאי שחרורו בערובה כפועל יוצא ממעמדו החדש כאזרח. בעניין זה יוכלו הצדדים לטעון ככל שימצאו לנכון בפני שופט הערכאה הראשונה.
ה. הובהר למשיב, כי אי התייצבותו במיטב או בבית-הדין מהווה הפרת תנאי המעצר הפתוח ועלולה לגרור את מעצרו הסגור עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
ו. מן הראוי, שהגורמים הנוגעים בדבר במיטב, ילמדו את העובדות בתיק זה ויפיקו את הלקחים הנדרשים על מנת למנוע היקלעות חוזרת למצבים דוגמת זה, שאליו נקלענו כאן.
העתקי החלטה זו יועברו אל מפקד מיטב ואל רמ"ח יעח"ק לטיפולם הטוב.

ניתנה והודעה היום, כ"ח באלול התש"ע, 7 בספטמבר 2010, בפומבי ובמעמד הצדדים.
__________________
אבי לוי,                  אל"ם   
שופט  בית   הדין  הצבאי
ל    ע    ר   ע    ו   ר   י   םחתימת המגיה: _________________                  העתק            נאמן          למקור
                                                                                    סגן                 ניר              גולני                                                         תאריך: ___________________                            ק'                 בית              הדין 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
יש לנו 79 אורחים מחוברים
Военный юрист
הוראות שימוש באתר