קל - המאגר המשפטי לחייל

עריקות משירות מילואים למשך 204 ימים , 8 ימי מאסר וקנס על סך 1,000 ₪.

הכרעת דין

הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחש"צ, התשט"ו-1955, בכך שנעדר מיחידתו גד"ב xx מיום 17/06/2012 ועד יום 06/01/2013 למשך 204 ימים, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

גזר דין

הנאשם, טוראי כ.א, הורשע על פי הודאתו בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 204 ימים, שבסופה נעצר.

מדובר למעשה במי שזומן לשירות מילואים פעיל לתקופה בת 24 ימים ולא התייצב, עם כי שלח מסמכים רפואיים לגביי חמשת ימי המילואים הראשונים. בהמשך, לא התייצב הנאשם לשירות כפי שנדרש בטענה שאינו חש בטוב ולא שלח מסמכים רפואיים לגביי יתרת התקופה.

הנאשם הינו חייל בשירות מילואים כבר משנת 1998. הנאשם נעדר זו הפעם השלישית משירות מילואים פעיל, והוא נידון בעבר בפני בית דין צבאי בגין ההיעדרויות הקודמות. אין לחובת הנאשם מאסר מותנה שהינו בר הפעלה כיום.

על אף העובדה שזו היא עמידתו השלישית לדין, נקשרו הצדדים בהסדר טיעון מקל במידה לא מבוטלת וזאת נוכח נסיבות אישיות שפורטו בחוות דעת פסיכיאטרית שהוצגה לעיוני. נטען כי לנאשם הומלץ שחרור על סמך פרופיל 21 נוכח מצבו הנפשי.

בנסיבות הללו ועל אף ההקלה לא מצאתי לסטות מן ההסדר. לפיכך נגזרים על הנאשם

העונשים הבאים:

א.שמונה (8) ימי מאסר לריצוי בפועל, מניינם מיום מעצרו.

ב. שלושים (30) ימי מאסר על תנאי למשך שנה (1), שלא יעבור עבירה שעניינה היעדר מן השירות שלא ברשות.

ג. קנס כספי בסך אלף (1,00) ₪ אותם ישלם הנאשם בארבעה (4) תשלומים חודשיים עוקבים ושווים החל מיום 01/02/2013. במידה ולא יעמוד הנאשם באחד (1) מן התשלומים יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי בצירוף ריבית והצמדה כדין. במידה ולא ישלם הנאשם את הקנס יהיה עליו לרצות עונש מאסר בן עשרה (10) ימים.

למאגר כל פסקי הדין לחץ כאן
צור קשר
אודות
|